La­ni 33 pos­to vi­še oglasa za zaposlenje

Por­tal MojPosao Naj­tra­že­ni­ja za­ni­ma­nja sred­nje struč­ne spre­me - ko­no­bar, pro­da­vač i ku­har

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

U2016. na por­ta­lu MojPosao objav­lje­no je vi­še od 31.000 oglasa, što je 33 pos­to vi­še ne­go go­di­nu da­na pri­je, a naj­tra­že­ni­ja za­ni­ma­nja bi­la su ko­no­bar, pro­da­vač i ku­har, pri­op­ćio je u po­ne­dje­ljak taj por­tal. Naj­ve­ća po­nu­da oglasa za­bi­lje­že­na je u dje­lat­nos­ti tu­ri­zam i ugos­ti­telj­stvo (20 pos­to), pro­da­ji ili tr­go­vi­ni (17 pos­to), pro­izvod­nji i za­nat­skim us­lu­ga­ma (13 pos­to), dok je naj­ve­ća po­tr­ža­nja bi­la u dje­lat­nos­ti pro­da­je ili tr­go­vi­ne (26 pos­to ži­vo­to­pi­sa), ad­mi­nis­tra­tiv­nim za­ni­ma­nji­ma (18 pos­to ži­vo­to­pi­sa) te tu­riz­mu i ugos­ti­telj­stvu (17 pos­to ži­vo­to­pi­sa).

S ob­zi­rom na vr­stu za­pos­le­nja, u 2016. je objav­lje­no ukup­no 60 pos­to oglasa za rad na neo­dre­đe­no, što je go­to­vo is­to kao i u 2015. ka­da se u 59 pos­to oglasa nu­dio rad na neo­dre­đe­no, na­vo­di se u pri­op­će­nju. Ugo­vor na odre­đe­no se u 2016. nu­dio u 53 pos­to oglasa, dok su se ho­no­rar­ni dje­lat­ni­ci tra­ži­li u 6 pos­to oglasa, a 3 pos­to oglasa se od­no­si­lo na stu­dent­ske pos­lo­ve. Za stal­ni­je po­sao bi­lo za­in­tre­si­ra­no 50 pos­to tra­ži­te­lja pos­la, a tre­ći­na ih je bi­la za­in­te­re­si­ra­na i za rad na odre­đe­no (29 pos­to).

Za ho­no­rar­ni po­sao bi­lo je za­in­te­re­si­ra­no 11 pos­to tra­ži­te­lja pos­la, a za se­zon­ski njih 9 pos­to. “Re­zul­ta­ti is­tra­ži­va­nja nez­nat­no od­stu­pa­ju od pret­hod­nih go­di­na, što do­ka­zu­je da se hr­vat­sko tr­ži­šte ra­da već ne­ko­li­ko go­di­na su­oča­va s tren­dom koji će se nas­ta­vi­ti i u bu­duć­nos­ti, a to je de­fi­cit rad­ni­ka u gra­đe­vin­skom, IT i tu­ris­tič­kom sek­to­ru”, is­tak­nuo je di­rek­tor por­ta­la MojPosao Igor Žo­nja ko­men­ti­ra­juZa ći si­tu­aci­ju na tr­ži­štu ra­da.

B. FILIĆ/PIX

rad na neo­dre­đe­no 60 pos­to oglasa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.