Cam­meo za­bi­lje­žio 70.000 po­zi­va

No­vo­go­diš­nja noć

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pri­je­voz­nič­ka

kom­pa­ni­ja Cam­meo gru­pa u no­vo­go­diš­njoj no­ći za­bi­lje­ži­la je re­kor­dan broj po­zi­va i vož­nji u od­no­su na proš­le no­vo­go­diš­nje no­ći, i to u svim gra­do­vi­ma u ko­ji­ma Cam­meo pos­lu­je. Ta­ko je u no­vo­go­diš­njoj no­ći za­bi­lje­žen po­ve­ćan in­te­res za Cam­me­ovim us­lu­ga­ma od čak 50 pos­to po­zi­va vi­še ne­go proš­le no­vo­go­diš­nje no­ći. Po­zi­vi upu­će­ni u Za­gre­bu su pre­ma­ši­li sva oče­ki­va­nja kao i uku­pan broj po­zi­va proš­le go­di­ne u svim gra­do­vi­ma u ko­ji­ma pos­lu­je Cam­meo. Ovis­no o po­je­di­nom gra­du u ko­jem pos­lu­je, Cam­meo je za­bi­lje­žio porast od 10 do 20 pos­to po­zi­va, dok je uku­pan broj po­zi­va ti­je­kom no­vo­go­diš­nje no­ći u svim gra­do­vi­ma bio oko 70.000.

MIRANDA CIKOTIĆ/PIXSELL

U Za­gre­bu rast po­zi­va od 50 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.