Au­toZu­ba­ku tri Best Buy me­da­lje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon

što su već ti­je­kom pro­tek­le 2016. go­di­ne bren­do­vi Au­toZu­bak i Au­toZu­bak Ne­os­tar po­ku­pi­li na­gra­de Cus­to­mer’s Fri­end i Qu­dal, kup­ci i ko­ris­ni­ci nji­ho­vih us­lu­ga od­lu­či­li su pred kraj go­di­ne i da ovi bren­do­vi pru­ža­ju naj­bo­lji omjer ci­je­ne i kva­li­te­te. Ta­ko su, za­hva­lju­ju­ći miš­lje­nju i is­kus­tvu hr­vat­skih vo­za­ča, Au­toZu­bak i Au­toZu­bak Ne­os­tar osvo­ji­li Best Buy Award me­da­lje u ka­te­go­ri­ja­ma: la­nac sa­lo­na no­vih vo­zi­la, la­nac sa­lo­na rab­lje­nih vo­zi­la i ne­za­vis­ni la­nac ser­vi­sa za vo­zi­la. Ri­ječ je o re­zul­ta­ti­ma is­tra­ži­va­nja Best Buy Award AUTO MOTO Cro­atia 2016/2017 ko­jeg je ti­je­kom 2016., pro­ve­la me­đu­na­rod­na or­ga­ni­za­ci­ja ICERTIAS .

GORAN STANZL/PIXSELL

Me­da­lja za naj­bo­lji sa­lon vo­zi­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.