U blo­ka­di 330 ti­su­ća gra­đa­na i 31 ti­su­ća tvrt­ki

U studenom Dugovanja gra­đa­na ras­la 1 pos­to

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb Kra­jem stu­de­no­ga proš­le go­di­ne u Hr­vat­skoj je blo­ki­ra­ne ra­ču­ne ima­lo 330.297 gra­đa­na, sa 41,08 mi­li­jar­di kuna ne­pla­će­nih dugovanja, a u blo­ka­di su bi­la i 31.252 pos­lov­na su­bjek­ta, s 18,16 mi­li­jar­di kuna ne­iz­vr­še­nih os­no­va za pla­ća­nje, po­ka­zu­ju naj­no­vi­ji po­da­ci Fi­nan­cij­ske agen­ci­je (Fi­na). Broj gra­đa­na ko­ji­ma su kra­jem stu­de­no­ga bi­li blo­ki­ra­ni ra­ču­ni u od­no­su na sta­nje s kra­ja lis­to­pa­da po­ve­ćan je za 1075 oso­ba ili 0,3 pos­to, a nji­ho­va su dugovanja is­to­dob­no po­ras­la za 1 pos­to, od­nos­no za ot­pri­li­ke 420 mil. kuna. I kod tvrt­ki, od­nos­no pos­lov­nih su­bje­ka­ta, bi­lje­ži se porast bro­ja blo­ki­ra­nih.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.