Slo­ven­ski star­tu­pi br­zo osva­ja­ju hr­vat­ske ko­ris­ni­ke

Mla­de tvrtke Ra­zvi­ja­ju apli­ka­ci­je i onli­ne plat­for­me koje po­ve­zu­ju po­tro­ša­če i us­lu­ge

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

GoOp­ti uprav­lja plat­for­mom za na­rudž­bu pri­je­vo­za do aero­dro­ma, a Eu­ro­sen­der je ser­vis za jef­ti­no sla­nje pa­ke­ta u europ­ska odre­di­šta

Na po­pisU ne­ko­li­ko naj­bo­ljih slo­ven­ska star­tu­pa, koji su pre­ma pro­cje­ni lis­ta Fi­nan­ce obi­lje­ži­li proš­lu go­di­nu, ne­ko­li­ko je onih lo­ji vr­lo us­pješ­no dje­lu­ju i u Hr­vat­skoj. Tvrtke koje su uš­le u uži iz­bor uglav­nom se ba­ve ra­zvo­jem apli­ka­ci­ja i onli­ne plat­for­mi ko­ja po­ve­zu­je po­tro­ša­če i us­lu­ge.

Ta­kav je i star­tup GoOp­ti koji uprav­lja plat­for­mom za na­rudž­bu pri­je­vo­za do aero­dro­ma. U GoOp­ti je ulo­že­no 4,4 milijuna eura s ko­ji­ma se pla­ni­ra­ju pro­ši­ri­ti na broj­ne eu­rop­ske gra­do­ve. Tre­nut­no su pri­sut­ni u Slo­ve­ni­ji, Hr­vat­skoj, Ita­li­ji, Aus­tri­ji, Nje­mač­koj, Ma­đar­skoj i Slo­vač­koj.

Fon­do­vi ri­zič­nog ka­pi­ta­la

Ve­ći­nu svje­žeg ka­pi­ta­la star­tup je do­bio od fon­do­va ri­zič­nog ka­pi­ta­la, kao što su ber­lin­ski Po­int Ni­ne, polj­ski RTA i inves­ti­cij­ski dio EBRDa, a pre­os­ta­lih 1,5 milijuna eura je GoOp­ti do­bio u sklo­pu eu­rop­skog pro­gra­ma Ho­ri­zon 2020.

Sus­tav funk­ci­oni­ra ta­ko da se pri­je­voz do aero­dro­ma re­zer­vi­ra ba­rem dva da­na una­pri­jed, a ci­je­ne su ni­že ako se re­zer­vi­ra ra­ni­je. Ukr­ca­ti se mo­že bi­lo gdje. Naj­jef­ti­ni­ja je op­ci­ja da se iz­a­be­re jed­na od stan­dard­nih GoOp­ti lo- ka­ci­ja za ukr­caj koje nu­di sus­tav za re­zer­va­ci­je, ali mo­že se oda­bra­ti ukr­caj is­pred ku­će, na rad­nom mjes­tu ili neg­dje drug­dje. Pri­je­voz je or­ga­ni­zi­ran mi­ni­bu­si­ma, osob­nim auto­mo­bi­li­ma i auto­bu­si­ma, a do­sad ga je ko­ris­ti­lo vi­še od 700.000 oso­ba. Ta­ko, npr. pri­je­voz od za­gre­bač­kog Au­to­bus­nog ko­lo­dvo­ra do ljub­ljan­skog aero­dro­ma sto­ji 68 kuna, a od Pu­le do aero­dro­ma u Ve­ne­ci­ji 151 ku­nu.

Dru­gi slo­ven­ski star­tup koji dje­lu­je u Hr­vat­skoj je Eu­ro­sen­der, ser­vis za jef­ti­ni­je sla-

nje pa­ke­ta ili prt­lja­ge u europ­ska odre­di­šta. Eu­ro­sen­der je od ula­ga­ča pri­ku­pio 750 ti­su­ća eura koje na­mje­ra­va po­tro­ši­ti na agre­siv­ni­je ši­re­nje, a dje­lu­ju na svim europ­skim tr­ži­šti­ma, osim na Ci­pru i Mal­ti. Naj­s­naž­ni­ji su u Hr­vat­skoj, Por­tu­gal­skem i Ro­munj­skoj.

Po­moć ki­rur­zi­ma

Eu­ro­sen­der je ra­zvio plat­for­mu ko­ja kom­bi­ni­ra po­traž­nju ku­pa­ca u po­tra­zi za pre­ko­gra­nič­nom dos­ta­vom. Ko­li­či­na na­rudž­bi da­je im pre­go­va­rač­ka moć, a ti­me i ni­že ci- je­ne kod ve­li­kih ku­rir­skih služ­bi, kao što su DPD, GLS i UPS, koje još uvi­jek obav­lja­ju fi­zič­ku is­po­ru­ku.

Od os­ta­lih star­tu­pa iz­dvo­je­nih u iz­bo­ru Fi­nan­ca na­la­zi se i Vi­be­ra­te koji je ra­zvio web plat­for­mu za ana­li­zu ve­li­kih ko­li­či­ne po­da­ta­ka te ih pre­tva­ra u ko­ris­ne sta­tis­tič­ke po­dat­ke za glaz­be­ne pro­fe­si­onal­ce iz ci­je­log svi­je­ta. Tu je za­tim Fa­ci­lity, apli­ka­ci­ja za uprav­lja­nje ho­te­li­ma ko­ja ubr­za­va raz­mje­nu in­for­ma­ci­ja iz­me­đu za­pos­le­ni­ka u ho­te­li­ma. So­ba­ri­ce i čis­ta­či­ce kroz ta­bli­ce i smar­tp­ho­ne do­bi­va­ju za­dat­ke, a me­nadž­ment ih nad­zi­re.

Za­nim­ljiv je i star­tup 45HC koji nu­di plat­for­mu za na­rudž­bu pri­je­vo­za za kon­tej­ne­re. Ala­tom se la­ko mo­že na­ru­či­ti pri­je­voz, us­po­re­di­ti ci­je­ne raz­li­či­tih bro­da­ra i ugo­vo­ri­ti po­sao za ma­nje od 60 se­kun­di.

Star­tup Ado­ra ra­zvi­ja be­skon­tak­t­no su­če­lje koje omogućava ki­rur­zi­ma pre­gled in­for­ma­ci­ja o pa­ci­jen­tu ti­je­kom ope­ra­ci­je uz po­moć jed­nos­tav­nih po­kre­ta ru­ke i gla­sov­nih na­red­bi.

Tvrt­ka ka­žu da se na vi­še od 100 ope­ra­ci­ja po­ka­za­lo da pri­mje­na nji­ho­vog sus­ta­va sma­nju­je vri­je­me ra­da do 20 pos­to.

FOTOLIA

GoOp­ti­jev pri­je­voz od za­gre­bač­kog Au­to­bus­nog ko­lo­dvo­ra do ljub­ljan­skog aero­dro­ma sto­ji 68 kuna

Vi­šeV od 80% pro­izvod­nje ide u iz­voz

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.