OD PRIŠTINE DO SKOPLJA

PR­VIH 20 KM AUTOCESTE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Na Ko­so­vu je sve­ča­no otvo­re­no pr­vih 20 ki­lo­me­ta­ra autoceste “Ar­bën Xha­fe­ri” ko­ja će po­ve­zi­va­ti Pri­šti­nu i Skop­lje, ja­jav­lja agen­ci­ja Ana­do­li­ja. Di­oni­ca se pro­te­že od uklju­če­nja na auto­ces­tu “Ibra­him Ru­go­va” kod Prištine do se­la Ba­buš, po­kraj Uro­šev­ca. Do kra­ja 2017. oče­ku­je se za­vr­še­tak još 42 ki­lo­me­ta­ra autoceste, ko­ja će bi­ti du­ga oko 660 ki­lo­me­ta­ra. Tu auto­ces­tu, kao i pr­vu “Ibra­him Ru­go­va”, ko­ja spa­ja Ko­so­vo s Al­ba­ni­jom, gra­di ame­rič­ko­tur­ska kom­pa­ni­ja Beh­tel-En­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.