Te­le­nor ula­že 30 mil. eura u ra­zvoj mre­že u Sr­bi­ji

Mo­bil­ni in­ter­net Pre­ma pla­nu, naj­ma­nje 80 pos­to sta­nov­niš­tva do sre­di­ne ove go­di­ne bit će po­kri­ve­no 4G mre­žom

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

In­ge­borg Øf­s­t­hus, di­rek­to­ri­ca Te­le­no­ra u Sr­bi­ji, naj­a­vi­la je da će ta kom­pa­ni­ja u 2017. go­di­ni ulo­ži­ti do­dat­nih 30 milijuna eura u dalj­nji ra­zvoj mre­že u Sr­bi­ji i do­da­la da je plan da naj­ma­nje 80 pos­to sta­nov­niš­tva bu­de po­kri­ve­no 4G mre­žom u pr­voj po­lo­vi­ni ove go­di­ne. Za agen­ci­ju Be­ta rek­la je da se u 2016. go­di­ni vi­di zna­ča­jan na­pre­dak u ko­ri­šte­nju mo­bil­nog in­ter­ne­ta i is­tak­nu­la da vi­še od 50 pos­to cje­lo­kup­nog mo­bil­nog in­ter­net pro­me­ta u Sr­bi­ji ide kroz Te­le­nor mre­žu. Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, u 2015. i 2016. go­di­ni ulo­že­no po 35 milijuna eura u ra­zvoj 3G i po­če­tak ra­zvo­ja 4G mre­že, a na­mje­ra je kom­pa­ni­je da 4G teh­no­lo­gi­ja bu­de dos­tup­na svi­ma.

“Na­še am­bi­ci­je su jas­ne, ulo­ži­li smo dos­ta u ra­zvoj 3G mre­že, po­kri­li ci­je­lo sta­nov­niš­tvo br­zim in­ter­ne­tom i cilj nam je da to pos­tig­ne­mo i sa 4G. Nas­tav­lja­mo po­kri­va­ti zem­lju br­zim mo­bil­nim in­ter­ne­tom ka­ko bi­smo ko­ris­ni­ci­ma omo­gu­ći­li ko­ri­šte­nje naj­na­pred­ni­jih di­gi­tal­nih us­lu­ga, gdje god da se na­la­ze”, rek­la je Øf­s­t­hus.

Ona je na­ve­la da ulo­ga li­de­ra po­dra­zu­mi­je­va edu­ka­ci­ju tr­ži­šta, jer u ovom tre­nut­ku samo oko 20 pos­to ko­ris­ni­ka u Sr­bi­ji ko­ris­ti 4G te­le­fo­ne. Objas­ni­la je da je Te­le­nor 2016. go­di­ne obi­lje­žio 10 go­di­na pos­lo­va­nja u Sr­bi­ji, a do­sad je ulo­žio go­to­vo dve mi­li­jar­de eura u sr­p­sko tr­ži­šte. “To po­ka­zu­je ko­li­ko smo po­sve­će­ni ovom tr­ži­štu i da smo od­luč­ni u ono­me što ra­di­mo.

Važ­na nam je di­gi­ta­li­za­ci­ja i že­li­mo svim gra­đa­ni­ma omo­gu­ći­ti da is­ko­ris­te sve pred­nos­ti po­ve­za­nos­ti.

Jasno je da samo stal­nim inves­ti­ci­ja­ma mo­že­mo za­do­vo­lji­ti po­tre­be i oče­ki­va­nja po­tro­ša­ča”, is­tak­nu­la je di­rek­to­ri­ca Te­le­no­ra. Kom­pa­ni­ja Te­le­nor, ka­ko ka­že Øf­s­t­hus, tes­ti­ra 5G mre­žu jer uvi­jek že­li bi­ti ko­rak is­pred te su pos­ti­gli br­zi­nu pri­je­no­sa po­dat­ka od je­dan gi­ga­bit.

“To po­ka­zu­je ne­vje­ro­vat­nu moć teh­no­lo­gi­ja, ali sa­da smo naj­vi­še fo­ku­si­ra­ni na ra­zvoj 4G mre­že”, tvr­di di­rek­to­ri­ca Te­le­no­ra u Sr­bi­ji.

Ocje­nju­ju­ći pos­lov­no okru­že­nje u Sr­bi­ji, ona je rek­la da Te­le­nor se­be vi­di kao zna­čaj­nog part­ne­ra i su­di­oni­ka na tr­ži­štu, po­seb­no jer je ta kom­pa­ni­ja i je­dan od naj­ve­ćih stra­nih inves­ti­to­ra.

Te­le­nor Sr­bi­ja dio je Te­le­nor gru­pe, jed­nog od naj­ve­ćih svet­skih mo­bil­nih ope­ra­to­ra koji ima 211 milijuna ko­ris­ni­ka na 13 tr­ži­šta.

PD

Vi­še od 50% ukup­nog mo­bil­nog in­ter­net pro­me­ta u Sr­bi­ji ide kroz Te­le­nor mre­žu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.