Gi­nex 2017. otva­ra 120 rad­nih mjes­ta

Rast voj­ne in­dus­tri­je BiH

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Kom­pa­ni­ja

Gi­nex iz Go­ra­žda u 2016. go­di­ni pos­ta­la je jed­na od vo­de­ćih kom­pa­ni­ja voj­ne in­dus­tri­je u BiH, što je najveći us­pjeh od os­ni­va­nja po­du­ze­ća 1998. go­di­ne. PPri­ho­di Gi­nexa iznose go­to­vo 38 milijuna ma­ra­ka (oko 142 mil. kuna), a vi­še od 80 pos­to pro­izvod­nje pla­si­ra­ju na stra­na tr­ži­šta.

“Gi­nex po­kri­va tr­ži­šte vi­še od 40 ze­ma­lja lj­ze­ma­lja svi­je­ta. Stra­te­gi­jom ra­zvo­ja do 2021. go­di­ne odre­đe­ne su smjer­ni­ce bu­du­ćeg ra­da bu­du­ći da je na­ša kom­pa­ni­ja pos­ta­la vo­de­ći ppro­izvo­đač upa­lja­ča za eks­plo­ziv­ne na­pra­ve u Eu­ro­pi i pri­bli­ži­la se svjet­skim kon­ku­ren­ti­ma, ame­rič­kim kom­pa­ni­ja­ma, što je i bio cilj”, rek­la je za por­tal Klix.ba Mu­ne­ve­ra Fo­čo, glav­na di­rek­to­ri­ca kom­pa­ni­je.

Kom­pa­ni­ja iz Go­ra­žda je u 2016. go­di­ni u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je os­tva­ri­la 20 pos­to ve­ći pos­lov­ni re­zul­tat, a pre­ma ri­je­či­ma Mu­ne­ve­re Fo­čo u ovoj go­di­ni se, pre­ma do­sa­daš­njim po­ka­za­te­lji­ma, oče­ku­je porast u is­tom obuj­mu od go­to­vo 20 pos­to.

Gi­nex je oprem­ljen su­vre­me­nom teh­no­lo­gi­jom i pro­izvod­nim li­ni­ja­ma za pro­izvod­nju i pre­ra­du svih vr­sta ini­ci­jal­nih eks­plo­zi­va i raz­nih ke­mi­ka­li­ja te za­poš­lja­va 640 rad­ni­ka. Pre­ma pla­no­vi­ma za ovu go­di­nu za­pos­lit će 100 do 120 no­vih rad­ni­ka, a ta­ko­đer će ula­ga­ti u nove teh­no­lo­gi­je i nove ka­pa­ci­te­te.

“Na je­dan oglas za pri­jem rad­ni­ka pri­ja­vi­lo nam se 800 kan­di­da­ta i to je za nas bio znak da smo po­že­ljan pos­lo­da­vac”, objaš­nja­va glav­na di­rek­to­ri­ca Gi­nexa.

PD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.