Sam­sung naj­a­vio ve­će kon­tro­le kva­li­te­te

Lek­ci­je iz de­bak­la Šef kom­pa­ni­je tvr­di da se ne smi­je po­no­vi­ti slu­čaj kao s Ga­laxy No­te 7

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Iz­vr­š­ni di­rek­tor Sam­sung Elec­tro­nic­sa Kwon Oh­hyun upo­zo­rio je u po­ne­dje­ljak na spo­ri­ji rast na ključ­nim tr­ži­šti­ma za tu ko­rej­sku kom­pa­ni­ju te po­zvao na re­for­me ka­ko se ne bi po­no­vio de­bak­la kao s mo­bi­te­lom Ga­laxy No­te 7. U svo­jem go­diš­njem obra­ća­nju za­pos­le­ni­ci­ma, Kwon je na­gla­sio po­ten­ci­jal­ne pro­ble­me za kom­pa­ni­ju u ovoj go­di­ni.

“Rast na na­šim cilj­nim tr­ži­šti­ma za­os­ta­je, a po­ve­ća­ne su po­li­tič­ke i eko­nom­ske ne­si­gur­nos­ti zbog pro­mje­ne po­li­ti­ka i te­ča­ja”, is­tak­nuo je Sam­sun­gov šef, a pre­no­si CNBC. Os­vr­nuv­ši se na slu­čaj za­pa­lje­nja ba­te­ri­je u Ga­laxy No­te 7 koji je kom­pa­ni­ju do sa­da sta­jao pet mi­li­jar­di do­la­ra, Kwon je ka­zao ka­ko je kva­li­te­ta pro­izvo­da do sa­da bio temelj Sam­sun­go­va uspjeha. “Ob­no­vit će­mo stan­dar­de vr­hun­ske kva­li­te­te kroz po­bolj­ša­ne pro­ce­se i oja­ča­nje tes­ti­ra­nja”, na­gla­sio je Kwon.

S dru­ge stra­ne, pre­ma na­vo­di­ma lis­ta Jo­on­gAng Il­bo koje pre­no­si Reuters, Sam­sung će ovog mje­se­ca obja­vi­ti re­zul­ta­te is­tra­ge ko­ja bi tre­ba­la da­ti od­go­vo­re što je bio raz­log za­pa­lje­nja te per­ja­ni­ce pro­izvod­nog por­t­fe­lja. Ana­li­ti­ča­ri sma­tra­ju da je de­tek­ti­ra­nje uz­ro­ka za­pa­lje­nja ključ­no u ob­no­vi po­vje­re­nja ku­pa­ca.

Ovo­ga će mje­se­ca bi­ti poz­na­ti re­zul­ta­ti is­tra­ge ko­ja je ključ­na u ob­no­vi po­vje­re­nja ku­pa­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.