RWE UPLAĆUJE DO LIPNJA 6,8 ML­RD. EURA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Nje­mač­ki ener­get­ski div RWE mo­ći će jed­no­krat­no do sre­di­ne go­di­ne upla­ti­ti tra­že­nih 6,8 mi­li­jar­di eura u fond za fi­nan­ci­ra­nje grad­nje skla­di­šta za zbri­nja­va­nje nuk­le­ar­nog ot­pa­da, pre­no­si u po­ne­dje­ljak list Die Welt ri­je­či iz­vr­š­nog di­rek­to­ra tvrtke. Nje­mač­ki ener­get­ski di­vo­vi RWE, E.ON, EnBW i Va­ten­fall u proš­lo­go­diš­njem su lis­to­pa­du pos­ti­gli do­go­vor s vla­dom pre­ma ko­jem će 2017. po­če­ti upla­ći­va­ti do­pri­no­se u 23,6 mi­li­jar­di eura vri­je­dan fond. Za­uz­vrat će država pre­uze­ti od­go­vor­nost za osi­gu­ra­nje skla­di­šta za nuk­le­ar­ni ot­pad.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.