DISNEY I PIXAR DO­BI­LI ZADOVOLJŠTINU U KINI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Sud u Šan­ga­ju na­lo­žio je dvje­ma ki­ne­skim tvrt­ka­ma pla­ća­nje od­šte­te od 194.440 do­la­ra ame­rič­kim kom­pa­ni­ja­ma Walt Disney i Pixar zbog ko­pi­ra­nja di­je­lo­va ani­mi­ra­nog fil­ma Au­ti. Sud je ut­vr­dio da su li­ko­vi K1 i K2 iz ani­mi­ra­nog fil­ma Au­to­bots is­to­vjet­ni li­ko­vi­ma Lig­h­t­ning McQu­een i Fran­ces­co Ber­no­ul­li iz Dis­neye­va i Pixa­ro­va cr­ti­ća.ti­ća. Agen­ci­je na­vo­de ka­ko je ovo po­s­ljed­njaa u ni­zu po­bje­da za­pad­nih nih kom­pa­ni­ja koje se bo­re pro­tiv kra­đe in­te­lek­tu­al­nog vlas­niš­tva u Kini.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.