U EUROZONI SNAŽNO PO­RAS­LA PROIZVODNJA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ak­tiv­nos­ti u pro­izvod­nom sek­to­ru euro­zo­ne po­ras­le su kra­jem 2016. go­di­ne naj­s­naž­ni­jim tem­pom u pet i pol go­di­na, naj­av­lju­ju­ći do­bar po­če­tak nove go­di­ne ko­ja ipak tra­ži i odre­đe­nu do­zu opre­za s ob­zi­rom na po­li­tič­ke ri­zi­ke, po­ru­či­li su u po­ne­dje­ljak iz lon­don­ske tvrtke Mar­kit. In­deks me­na­dže­ra na­ba­ve (PMI) u pro­izvod­nom sek­to­ru euro­zo­ne do­seg­nuo je u pro­sin­cu naj­vi­šu ra­zi­nu od trav­nja 2011. go­di­ne, od 54,9 bo­do­va. U studenom iz­no­sio je 53,7 bo­do­va. Pro­sječ­na vri­jed­nost in­dek­sa za ci­je­lu 2016. iz­no­si­la je 52,5 bo­do­va, naj­vi­še od 2010. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.