Ap­ple u pr­vom tromjesečju re­že pro­izvod­nju iPho­nea za 10 pos­to

Go­mi­la­ju se ne­pro­da­ne za­li­he na skla­di­šti­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Cu­per­ti­no Ame­rič­ki teh­no­lo­ški div Ap­ple zbog pa­da po­traž­nje planira ti­je­kom pr­vog tro­mje­se­čja ove go­di­ne sre­za­ti pro­izvod­nju iPho­nea za se­dam pos­to, doz­na­je ja­pan­ski pos­lov­ni list Nik­kei. List se po­zvao na in­for­ma­ci­je koje do­bio od Ap­ple­ovih do­bav­lja­ča, pre­no­si Reuters. Glas­no­go­vor­ni­ca kom­pa­ni­je od­bi­la je ko­men­ti­ra­ti me­dij­ske na­pi­se. Nik­kei pod­sje­ća ka­ko je Ap­ple ti­je­kom pr­vog tro­mje­se­čja proš­le go­di­ne sma­njio pro­izvod­nju za čak 30 pos­to zbog po­ve­ća­nih za­li­ha go­to­vih pro­izvo­da u skla­di­šti­ma. Pod­sje­ti­mo, la­ni je za­bi­lje­žen pr­vi pad pro­da­je tog mo­bi­te­la koji Ap­pleu do­no­si glav­ni­nu pri­ho­da.

Pr­vi pad pro­da­je za­bi­lje­žen je la­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.