Inves­ti­to­ri če­ka­ju star­tu­pe na bur­zi

Ove bi go­di­ne iz­me­đu 30 i 45 teh­no­lo­ških tvrt­ki mo­glo pro­da­ti di­oni­ce na tr­ži­štu

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Ako je su­di­ti po naj­a­va­ma iz­lis­ta­va­nja teh­no­lo­ških kom­pa­ni­ja, ove bi go­di­ne mo­gli svje­do­či­ti da­le­ko snaž­ni­jem in­te­re­su i os­ta­lih kom­pa­ni­ja za pri­kup­lja­nje ka­pi­ta­la pro­da­jom di­oni­ca. Osim toga, ove bi go­di­ne na bur­zu mo­gli iz­a­ći i ne­ki od naj­vred­ni­jih teh­mo­lo­ških tvrt­ki, po­put Ube­ra ili Air­b­n­ba. Greg Bec­ker, iz­vr­š­ni di­rek­tor Si­li­con Val­ley Bank, zaj­mo­dav­ca za tvrtke iza ko­jih sto­ji ri­zič­ni ka­pi­tal, pro­cje­nju­je da će ove go­di­ne na bur­zu iz­a­ći iz­me­đu 30 i 45 tak­vih tvrt­ki. Za us­po­red­bu, u 2016. na bur­zi je ka­pi­tal pri­ku­pi­lo sve­ga 15 kom­pa­ni­ja.

Za sa­da je ini­ci­jal­nu jav­nu po­nu­du (IPO), po­ten­ci­jal­nu vri­jed­nu vi­še od mi­li­jar­du do­la­ra, naj­a­vio Snap­c­hat koji je za­po­čeo s apli­ka­ci­jom za ko­mu­ni­ka­ci­ju ko­ja bri­še sa­dr­žaj od­mah na­kon či­ta­nja i na taj na­čin ču­va pri­vat­nost. Me­đu­tim, Will Con­noly, di­rek­tor u Gol­d­man Sac­hs ban­ci is­ti­če za Reuters ka­ko glav­ni­nu IPO ak­tiv­nos­ti u teh­no­lo­škom sek­to­ru ne či­ne ve­li­ke kom­pa­ni­je, već ma­le do sred­nje tvrtke koje su ino­va­to­ri u svo­jim vlas­ti­tim ni­ša­ma i ra­zvi­ja­ju teh­no­lo­gi­ju za slje­de­ću ge­ne­ra­ci­ju.

K to­me, in­te­res ula­ga­ča za tak­ve tvrtke vo­de­ći je in­di­ka­tor ši­reg ape­ti­ta inves­ti­to­ra za no­va iz­da­nja. S dru­ge stra­ne, zna­čaj­ni­ji iz­la­zak tak­vih kom­pa­ni­ja na bur­zu koji bi pra­tio i ve­lik in­te­res inves­ti­to­ra ohra­brio bi inves­ti­to­re koji ri­zič­nim ka­pi­ta­lom fi­nan­ci­ra­ju tak­ve tvrtke u nji­ho­voj ra­noj fa­zi ra­zvo­ja. Ako je su­di­ti po is­kus­tvi­ma kom­pa­ni­ja koje su uvr­sti­le svo­je di­oni­ce kra­jem proš­le go­di­ne, in­te­res ula­ga­ča pos­to­ji. Na­ime, di­oni­ca­ma Twi­lia, Co­upa Sof­twa­rea ili Nu­ta­nixa tr­gu­je se tre­nut­no iz­nad po­čet­ne ci­je­ne iz IPOa.

FOTOLIA

Iz­la­zak teh­no­lo­ških tvrt­ki in­di­ka­tor je ši­reg ape­ti­ta ula­ga­ča za no­vim iz­da­nji­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.