110 MIL. KUNA BAN­KA­MA

HNB PLASIRAO

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Hr­vat­ska na­rod­na ban­ka (HNB) u po­ne­dje­ljak je na re­dov­noj obrat­noj re­po auk­ci­ji ban­ka­ma pla­si­ra­la 110 milijuna kuna po fik­s­noj re­po sto­pi od 0,3 pos­to, objav­lje­no je iz sre­diš­nje ban­ke. Na pr­vu obrat­nu re­po auk­ci­ju u ovoj go­di­ni, ko­jom sre­diš­nja ban­ka utje­če na kun­sku lik­vid­nost na fi­nan­cij­skom tr­ži­štu, pris­ti­gle su po­nu­de ba­na­ka u ukup­nom iz­no­su od 110 milijuna kuna, a HNB ih je sve pri­hva­tio. Da­tum na­mi­re ovo­tjed­ne auk­ci­je je 4. si­ječ­nja, a da­tum re­ot­ku­pa 11. si­ječ­nja. U sri­je­du dos­pi­je­va i 110 milijuna kuna koje je sre­diš­nja ban­ka pla­si­ra­la ban­ka­ma na proš­lo­tjed­noj re­dov­noj re­po auk­ci­ji, ta­ko­đer po fik­s­noj re­po sto­pi od 0,30 pos­to. S re­dov­nim tjed­nim obrat­nim re­po auk­ci­ja­ma HNB je za­po­čeo kra­jem 2015. go­di­ne, a la­ni je odr­žao ukup­no 52 auk­ci­je. Sre­di­ne ve­lja­če proš­le go­di­ne sre­diš­nja je ban­ka započela i sa struk­tur­nim obrat­nim re­po auk­ci­ja­ma, ko­ji­ma otva­ra ban­ka­ma pris­tup du­go­roč­ni­jim iz­vo­ri­ma kun­ske lik­vid­nos­ti.

Na­mi­ra 4. si­ječ­nja, re­ot­kup 11. si­ječ­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.