STOXX IN­DEKS NAJ­VI­ŠI

U GO­DI­NU DA­NA

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Na europ­skim su bur­za­ma u po­ne­dje­ljak ci­je­ne di­oni­ca po­ras­le jer su ula­ga­če ohra­bri­li bo­lji ne­go što se oče­ki­va­lo gos­po­dar­ski po­ka­za­te­lji iz euro­zo­ne. Ia­ko je u pri­je­pod­nev­nom di­je­lu tr­go­va­nja bio u mi­nu­su, STOXX in­deks 600 vo­de­ćih europ­skih di­oni­ca bio je oko 17 sa­ti u plu­su vi­še od 0,5 pos­to, do­seg­nuv­ši naj­vi­šu ra­zi­nu od pro­sin­ca 2015. go­di­ne. In­deks se u to vri­je­me kre­tao na ra­zi­ni od 363 bo­do­va. Pa­ri­ški bur­zov­ni in­deks CAC 40 oja­čao je is­to­vre­me­no 0,44 pos­to, na 4883 bo­do­va, a fran­k­furt­ski DAX sko­čio je vi­še od je­dan pos­to pos­to, na 11.595 bo­do­va, dok se u Lon­do­nu zbog praz­ni­ka nije ra­di­lo. Lon­don­sko tr­ži­šte otva­ra se opet da­nas. Zbog no­vo­go­diš­njih praz­ni­ka ni­su ra­di­la ni ame­rič­ka tr­ži­šta ka­pi­ta­la.

REUTERS

DAX je sko­čio je­dan pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.