Po­nos Švi­car­ske, ban­kov­na taj­na, od­la­zi u po­vi­jest

Uvid u ra­ču­ne Od 1. si­ječ­nja ban­ke po­či­nju sla­ti po­dat­ke po­rez­ni­ci­ma

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Do­la­zak nove 2017. go­di­ne oz­na­čio je i svo­je­vr­s­ni kraj švi­car­ske ban­kov­ne taj­ne po ko­joj je ta država pos­ta­la poz­na­ta di­ljem svi­je­ta. Na­ime, 1. si­ječ­nja na sna­gu je stu­pi­la Me­đu­na­rod­na ko­nven­ci­ja o auto­mat­skoj raz­mje­ni ban­kov­nih in­for­ma­ci­ja (AEOI) či­me će i Švi­car­ska po­če­ti pri­mje­nji­va­ti me­đu­na­rod­ne stan­dar­de opo­re­zi­va­nja. Švi­car­ski je par­la­ment Ko­nven­ci­ju ra­ti­fi­ci­rao proš­le go­di­ne.

Ko­nven­ci­ju je ra­zvi­la Or­ga­ni­za­ci­ja za eko­nom­sku su­rad­nju i ra­zvi­tak (OECD) u su­rad­nji s glo­bal­nom fi­nan­cij­skom in­dus­tri­jom, a njo­me će fi­nan­cij­ske in­for­ma­ci­je o ra­ču­ni­ma kli­je­na­ta švi­car­skih ba­na­ka iz odre­đe­nih država bi­ti sla­ne po­rez­ni­ci­ma tih država na auto­mat­skoj ba­zi jed­nom go­diš­nje. Do sa­da su švi­car­ske ban­ke mo­gle da­ti in­for­ma­ci­je o ra­ču­ni­ma samo ma­lom bro­ju država, ali ni ta­da ni­su jam­či­le pu­nu su­rad­nju s po­rez­nim vlas­ti­ma. Pre­ma pri­op­će­nju švi­car­skog Dr­žav­nog taj­niš­tva za me­đu­na­rod­ne fi­nan­cij­ske pos­lo­ve, od 1. si­ječ­nja ta­moš­nje ban­ke po­či­nju pri­kup­lja­ti po­dat­ke, a pos­lat će ih idu­će go­di­ne. Ta je ins­ti­tu­ci­ja do­da­la ka­ko je do sa­da vi­še od sto­ti­nu država, a me­đu nji­ma i sva važ­na fi­nan­cij­ska sre­di­šta, naj­a­vi­lo usva­ja­nje Ko­nven­ci­je.

FOTOLIA

Pr­vi po­da­ci o ra­ču­ni­ma bit će pos­la­ni idu­će go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.