Ki­na nas­to­ji za­ko­či­ti od­ljev ka­pi­ta­la iz zem­lje

Kon­tro­la Tra­žit će se i po­da­tak o po­ri­jek­lu nov­ca

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Ki­na će po­ja­ča­ti kon­tro­lu kup­nje de­vi­za i tra­ži­ti do­dat­ne in­for­ma­ci­je o gra­đa­ni­ma koji ih ku­pu­ju ka­ko bi ogra­ni­či­la sna­žan od­ljev ka­pi­ta­la u kon­tek­s­tu slab­lje­nja ju­ana pre­ma do­la­ru. Gra­đa­ni koji žele pro­mi­je­ni­ti ju­ane u de­vi­ze mo­rat će ban­ka­ma ubu­du­će dos­tav­lja­ti do­dat­ne de­talj­ne in­for­ma­ci­je, uklju­ču­ju­ći po­da­tak o po­ri­jek­lu nov­ca i osob­ne do­ku­men­te, obja­vi­la je dr­žav­na upra­va za de­vi­ze (SAFE). Mak­si­mal­ni iz­nos koji gra­đa­ni go­diš­nje mo­gu pro­mi­je­ni­ti u de­vi­ze os­ta­je is­ti i od­go­va­ra pro­tu­vri­jed­nos­ti 50.000 do­la­ra, na­po­mi­nju u SAFEu, is­ti­ču­ći ka­ko su kon­tro­le pos­tro­že­ne ka­ko bi se gra­đa­ni­ma one­mo­gu­ći­lo za­obi­la­že­nje te kvo­te. Blo­om­berg In­tel­li­gen­ce pro­cje­nju­je od­ljev nov­ca iz Ki­ne u 2015. na bi­li­jun do­la­ra, te još 690 mi­li­jar­di do­la­ra u pr­vih 10 mje­se­ci 2016. go­di­ne.

REUTERS

Otiš­lo 690 mi­li­jar­di do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.