Stva­ra­nje pri­ča u vir­tu­al­noj stvar­nos­ti

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Celj­ski star­tup VIAR koji se ba­vi vir­tu­al­nom stvar­noš­ću do­bio je inves­ti­ci­ju od 105 ti­su­ća do­la­ra. Fi­nan­cij­ski ga je po­dr­žao ame­rič­ki B2B ak­ce­le­ra­tor 9mi­le Labs iz Se­at­tla, koji je uzeo ma­nji pos­to­tak tvrtke. VIAR ra­zvi­ja dva pro­izvo­da u po­dru­čju vir­tu­al­ne stvar­nos­ti. Pr­vi je po mje­ri iz­ra­đe­ne kar­ton­ske na­oča­le za vir­tu­al­nu stvar­nos­ti Vi­arBox. Dru­gi, koji je tre­nut­no u ra­zvo­ju, je onli­ne plat­for­ma VIAR360 ko­ja omogućava da svat­ko bez zna­nja pro­gra­mi­ra­nja stvo­ri pri­ču u vir­tu­al­noj stvar­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.