Ma­ri­će­va vi­zi­ja

Nas­tav­lja Ore­ško­vi­ćev plan, cilj za­ra­da od 500 mil. eura

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA BRNIĆ

Što bi iod po­du­ze­ća iz por­t­fe­lja kon­kret­no mo­glo na­ći na “bub­nju” tek će se de­fi­ni­ra­ti pla­nom uprav­lja­nja

Zbog pro­mje­na u dr­žav­noj ad­mi­nis­tra­ci­ji, slič­no kao i pri­je go­di­nu da­na, kas­ni usva­ja­nje jed­nog od ključ­nih do­ku­me­na­ta za snaž­ni­ju ak­ti­va­ci­ju imo­vi­ne RH go­diš­njeg pla­na uprav­lja­nja dr­žav­nom imo­vi­nom. Pri­jed­log ko­ji je iz­ra­đen za biv­še ad­mi­nis­tra­ci­je u Ban­skim dvo­ri­ma, toč­ni­je u ta­daš­njem Dr­žav­nom ure­du za uprav­lja­nje dr­žav­nom imo­vi­nom (DUUDI), još je pri­je tri mje­se­ca pro­šao jav­nu ras­pra­vu, a po va­že­ćem za­ko­nu tre­bao je bi­ti usvo­jen pri­je do­no­še­nja dr­žav­nog pro­ra­ču­na za 2017.

Na­s­ljed­nik DUUDIja Mi­nis­tar­stvo dr­žav­ne imo­vi­ne ovih je da­na obja­vi­lo stra­te­ški plan za raz­dob­lje od 2017. do 2019., u ko­je­mu već naj­av­lju­je ka­ko će usko­ro bi­ti re­vi­di­ran zbog naj­av­lje­nog usva­ja­nja Na­ci­onal­nog pro­gra­ma re­for­mi ko­je je pre­dvi­đe­no do trav­nja, a u ovoj go­di­ni tre­ba­lo bi iz­ra­di­ti no­vu stra­te­gi­ju uprav­lja­nja imo­vi­nom za na­red­no pe­to­go­diš­nje raz­dob­lje. U stra­te­škom se pla­nu naj­av­lju­je i iz­ra­da dva pla­na uprav­lja­nja imo­vi­nom u ovoj go­di­ni, kao i iz­ra­da no­vog za­ko­na o uprav­lja­nju dr­žav­nom imo­vi­nom.

Ka­ko je mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne Goran Ma­rić na­kon stu­pa­nja na duž­nost naj­a­vio, ak­tiv­nos­ti se pre­dvi­đa us­mje- ri­ti na po­bolj­ša­nje ras­po­la­ga­nje imo­vi­nom, a u stra­te­škom pla­nu os­tao je cilj ko­jeg je pos­ta­vio biv­ši pre­mi­jer Tim Ore­ško­vić o os­tva­re­nju 500 mi­li­ju­na eura pri­ho­da od ka­pi­ta­la iz dr­žav­ne imo­vi­ne, ko­jim bi se pri­po­mo­glo sma­nje­nju pro­ra­čun­skog de­fi­ci­ta i jav­nog duga. U tom smis­lu Ma­ri­će­va vi­zi­ja po­la­zi od mak­si­mal­nog ko­ri­šte­nja ins­tru­men­ta os­ni­va­nja pra­va gra­đe­nja i pra­va služ­nos­ti, a tak­ve ne­ke­ret­ni­ne na­kon is­te­ka ugo­vo­ra os­ta­ja­le bi u vlas­niš­tvu države, uz ka­ko se na­vo­di, mo­guć­nost stje­ca­nja u po­je­di­nim slu­ča­je­vi­ma.

Pri­hod od sta­no­va

Od pro­da­je sta­no­va i pos­lov­nih pros­to­ra na go­diš­njoj se ra­zi­ni pro­cje­nju­je mo­guć­nost ubi­ra­nja pri­ho­da od 210 mi­li­ju­na eura, od če­ga bi ve­ći dio (123 mi­li­ju­na) do­la­zi­lo iz pro­da­je sta­no­va. Me­đu­tim, taj cilj ne­će bi­ti os­tva­riv od­mah, bu­du­ći da je u ve­li­kom slu­ča­ju po­treb­no sre­di­ti vlas­nič­ke i prav­ne od­no­se. Taj pro­blem kons­tat­no je ko­čio am­bi­ci­je da se ubr­za ak­tiv­nos­ti na stav­lja­nju dr­žav­ne imo­vi­ne u funk­ci­ju, u ovoj go­di­ni Ma­ri­će­vo mi­nis­tar­stvo sto­ga ra­ču­na pos­ti­ći po­lo­vi­cu pro­ci­je­nje­nog iz­no­sa, dok u na­red­nim go­di­na­ma ka­ni do­se­ći ci­lja­nu vri­jed­nost pro­da­je ne­kret­nin­skog di­je­la por­t­fe­lja.

U seg­men­tu po­du­ze­ća plan je nas­ta­vi­ti ubr­za­no sma­nje­nje pre­os­ta­log dr­žav­nog por­t­fe­lja, no što bi se kon­kret­no na “bub­nju” mo­glo na­ći, tek će se de­fi­ni­ra­ti pla­nom uprav­lja­nja, na či­jem se ažu­ri­ra­nju, ka­ko is­ti­ču u Mi­nis­tar­stvu dr­žav­ne imo­vi­ne, in­ten­ziv­no ra­di. Za­cr­ta­no je, pak, da bi se od pro­da­je ove go­di- ne za­ra­di­lo 863 mi­li­ju­na ku­na, dok bi te stav­ke u na­red­ne dvi­je go­di­ne do­dat­no ras­le na 932 mi­li­ju­na u 2018., te mi­li­jar­du ku­na u 2019.

Stra­te­ške tvrt­ke

Pri­bliž­no tim iz­no­si­ma pre­dvi­đa se u pro­ra­čun RH osi­gu­ra­ti i iz dobiti po­du­ze­ća u vlas­niš­tvu države, toč­ni­je, 829 mi­li­ju­na ku­na ove go­di­ne, a 912 mi­li­ju­na idu­će, te ne­što vi­še

ŽARKO BAŠIĆ/

Goran Ma­rić, mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.