Su­kob Ha­ko­ma i mi­nis­tra

Že­le kon­tro­lu i nad pris­tup­nom i agre­ga­cij­skom in­fras­truk­tu­rom

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BERNARD IVEZIĆ

Su­rad­nja s re­sor­nim mi­nis­tar­stvom po miš­lje­nju Ha­ko­ma vr­lo je do­bra, po­ru­ču­ju iz te agen­ci­je

Je li ve­za iz­me­đu re­gu­la­to­ra go­to­vo dvi­je milijarde eura vri­jed­nog te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skog tr­ži­šta, Ha­ko­ma, i mi­nis­tra Ole­ga But­ko­vi­ća i nje­go­vog Mi­nis­tar­stva po­mor­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re de­fi­ni­tiv­no puk­la te ho­će li sli­je­dom to­ga Hakom pos­ta­ti dio tog mi­nis­tar­stva te dobiti no­vu Upra­vu, ni But­ko­vić ni nje­gov re­sor u uto­rak ni­su ko­men­ti­ra­li. Os­ta­je či­nje­ni­ca da je Hakom, po dru­gi put u mje­sec da­na jav­no pro­zvan. Mi­nis­tar But­ko­vić, pišu 24sa­ta, po­zi­va pre­mi­je­ra na ak­ci­ju.

“Su­rad­nja s MMPI je po miš­lje­nju Ha­ko­ma vr­lo do­bra. Na­vod­ne iz­ja­ve mi­nis­tra i raz­go­vo­re ne ko­men­ti­ra­mo, kao ni­ti iz­ja­ve dru­gih čel­ni­ka i duž­nos­ni­ka”, po­ru­ču­ju iz Ha­ko­ma. Sve ovo do­ga­đa se u vri­je­me kad se iš­če­ku­je što će od­lu­či­ti Eu­rop­ska ko­mi­si­ja po pi­ta­nju gradnje ta­ko­zva­ne agre­ga­cij­ske mre­že u Hr­vat­skoj.

Ri­ječ je o op­tič­koj mre­ži ko­ja bi tre­ba­la do­ves­ti po ba­rem je­dan in­ter­net­ski link u sva­ki grad i op­ći­nu. Za to se iz EU fon­do­va mo­že po­vu­ći 86 mi­li­ju­na eura. Re­fe­rent­na toč­ka za taj po­sao, od­nos­no mjes­to na ko­jem će se odo­bra­va­ti ko­ji su inves­ti­cij­ski pro­jek­ti pri­hvat­lji­vi za ta sred­stva a ko­ji ne je Mi­nis­tar­stva mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re. To je mi­nis­tar­stvo već naj­a­vi­lo da će teh­nič­ki taj po­sao obav­lja­ti dr­žav­na tvrt­ka Oda­ši­lja­či i ve­ze (OiV). S dru­ge stra­ne, Hr­vat­ski te­le­kom pred­la­gao je da on odra­di taj po­sao i na­gla­ša­vao da za to ima spre­man ka­pi­tal u bi­lan­ci.

Zna­ko­vi­to ili ne, HT je bez pret­hod­ne naj­a­ve pred Bo­žić za 125 mi­li­ju­na eura ku­pio obvez­ni­ce svo­je ma­tič­ne tvrt­ke, De­ut­s­c­he te­le­ko­ma, ko­je dos­pi­je­va­ju na na­pla­tu u trav­nju 2020. go­di­ne. HT i OiV su je­di­ne dvi­je tvrt­ke u Hr­vat­skoj ko­je ima­ju na­ci­onal­nu op­tič­ku in­fras­truk­tu­ru s tim da je HTo­va mno­go raz­gra­na­ti­ja, od­nos­no HT je sa svo­jom in­fras­truk­tu­rom pri­su­tan u vi­še gra­do­va i op­ći­na. I dok se kop­lja HTa i Vla­de oko agre­ga­cij­ske in­fras­truk­tu­re tre­nu­tač­no lo­me pred Eu­rop­skom ko­mi­si­jom, u Za­gre­bu se, su­de­ći po su­ko­bu na re­la­ci­ji mi­nis­tar­stvo Hakom, lo­me kop­lja i oko pristupne ši­ro­ko­po­jas­ne in­fras­truk­tu­re. U ovom tre­nut­ku ve­ći­na pris­tu- pne in­fras­truk­tu­re u Hr­vat­skoj te­me­lji se na ba­kre­nim pa­ri­ca­ma, od­nos­no te­le­fon­skim ži­ca­ma ko­ji­ma uprav­lja HT.

Po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na užur­ba­no je u po­la­ga­nje op­ti­ke do ku­ćans­ta­va i tvrt­ki išao i kon­ku­rent­ski Vip­net, ko­ji je pak po­ku­po­vao ma­nje igra­če ko­ji su ra­di­li is­to, po­put B.ne­ta, Amis i Me­tro­ne­ta. I dok u ve­li­kim gra­do­vi­ma i HT i Vip­net pro­na­la­ze ko­mer­ci­jal­ni in­te­res za po­la­ga­njem op­ti­ke, Eu­rop­ska ko­mi­si­ja je Hr­vat­skoj već odo­bri­la 123 mi­li­ju­na eura vri­je­dan plan iz­grad­nje no­ve pristupne in­fras­truk­tu­re, zna­či op­tič­kih i inih br­zih ve­za, u ru­ral­nim po­dru­čji­ma, na oto­ci­ma i dru­gim mjes­ti­ma gdje br­zog in­ter­ne­ta ne­ma ili ope­ra­te­ri­ma to ni­je is­pla­ti­vo. No, s EU pot­po­ra­ma ope­ra­te­ri­ma i dru­gim tvrt­ka­ma grad­nja i uprav­lja­nje tak­vom in­fras­truk­tu­rom ope­ra­te­ri­ma se ipak is­pla­ti. U bran­ši se pak komentira da je u po­za­di­ni pri­če o su­ko­bu mi­nis­tar­stva i Ha­ko­ma za­pra­vo pi­ta­nje tko će kon­tro­li­ra­ti ka­ko će se taj no­vac ka­na­li­zi­ra­ti s ob­zi­rom na to da je Hakom re­fe­rent­na toč­ka za pro­jek­te gradnje pristupne in­fras­truk­tu­re. O to­me ni mi­nis­tar­stvo ni Hakom ne­ma­ju ko­men­ta­ra. U Ha­ko­mu tek teh­nič­ki na­bra­ja­ju da su na­pra­vi­li sve sa svo­je stra­ne, po­put stra­ni­ce NOPa, i da je za us­pjeh gradnje pristupne in­fras­truk­tu­re nuž­no pro­ves­ti pred­lo­že­ne izmjene Za­ko­na o elek­trič­nim ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma kao i pro­pi­sa­ti kri­te­ri­je za inves­ti­ci­je u tak­ve pro­jek­te. Oba ta uvje­ta u nad­lež­nos­ti su Vla­de.

U BRAN­ŠI SE KOMENTIRA DA SU­KOB MINISTARSTVOHAKOM POTENCIRA KONTROLA NAD MILIJUNIMA IZ EU FON­DO­VA ZA GRAD­NJU PRISTUPNE MRE­ŽE

MAR­KO LUKUNIĆ/ PIXSELL

Dra­žen Lu­čić, pred­sjed­nik Ha­ko­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.