U Švi­car­skoj i da­lje naj­vi­še go­to­vi­ne u op­tje­ca­ju u svi­je­tu

Ne za­ni­ma­ju ih kar­ti­ce Švi­car­ci vje­ru­ju sa­mo ke­šu

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TOMISLAV PILI

Ne za­ni­ma­ju ih kar­ti­ce Švi­car­ci vje­ru­ju sa­mo go­to­vi­ni

U Švi­car­skoj je mo­gu­će pla­ti­ti ro­bu od 100.000 fra­na­ka u go­to­vi­ni bez pi­ta­nja o po­ri­jek­lu nov­ca

Dok je u svi­je­tu sve iz­ra­že­ni­ji trend bez­go­to­vin­skog pla­ća­nja, u Švi­car­skoj je da­lje vri­je­di uz­re­či­ca da je “go­to­vi­na kralj”. Gra­đa­ni te al­p­ske države u sr­cu Eu­ro­pe u ne­ubi­ča­je­no ve­li­kom bro­ju ko­ris­te go­to­vi­nu u od­no­su na os­ta­tak kon­ti­nen­ta. Ka­ko na­vo­di Wall Stre­et Jo­ur­nal po­zi­va­ju­ći se na po­dat­ke Ban­ke za me­đu­na­rod­na po­rav­nja­nja, u 2015. u Švi­car­skoj je za­bi­lje­že­na naj­vi­ša vri­jed­nost nov­ča­ni­ca i ko­va­ni­ca u op­tje­ca­ju me­đu ra­zvi­je­nim dr­ža­va­ma svi­je­ta.

Vo­le go­to­vi­nu i kad su va­ni

Na­ime, po gla­vi sta­nov­ni­ka vri­jed­nost go­to­vi­ne u op­tje­ca­ju iz­no­si­la je 9214 do­la­ra dok je, pri­mje­ri­ce, u SADu ta vri­jed- nost na 4433 do­la­ra, a u euro­zo­ni se kre­će oko 3570 do­la­ra. Chris­ti­an We­iss, vo­di­telj zbir­ke nov­ča­ni­ca i ko­va­ni­ca u Švi­car­skom na­ci­onal­nom mu­ze­ju, is­ti­če ka­ko gra­đa­ni pre­fe­ri­ra­ju go­to­vi­nu čak i ka­da pu­tu­ju u ino­zem­s­tvo. Ipak, ko­ri­šte­nje go­to­vi­ne u zad­njih če­t­vrt sto­lje­ća ipak je opa­lo.

Dok su 1990. Švi­car­ci 90 pos­to tran­sak­ci­ja pla­ća­li u go­to­vu nov­cu, da­nas je taj udjel pao na 60 pos­to, na­gla­ša­va We­iss. Me­đu­tim, ta­ko ši­ro­ko ko­ri­šte­nje go­to­vi­ne omo­gu­ća­va i či­nje­ni­ca da je Švi­car­ska dom jed­ne od naj­vred­ni­jih nov­ča­ni­ca na svi­je­tu, one od 1000 fra­na­ka. Po­da­ci tamošnje sre­diš­nje ban­ke SNB po­ka­zu­ju ka­ko je ne­dav­no po­ras­la ko­li­či­na ve­li­kih apoena u op­tje­ca­ju, i to za šest pos­to, ka­ko po­ka­zu­ju po­da­ci za lis­to­pad. Ko­ri­šte­nje naj­ve­će nov­ča­ni­ce od 1000 fra­na­ka uobi­ča­je­no se po­ve­ća u pro­sin­cu.

KO­LI­ČI­NA VE­LI­KIH APOENA U OP­TJE­CA­JU

PO­RAS­LA JE ŠEST POS­TO U OD­NO­SU NA IS­TO RAZ­DOB­LJE PROŠ­LE GO­DI­NE, PO­KA­ZU­JU PO­DA­CI ZA LIS­TO­PAD TAMOŠNJE SRE­DIŠ­NJE BAN­KE SNB

GLASNOGOVORNICA MI­NIS­TAR­STVA FI­NAN­CI­JA SMA­TRA DA JE VISOK PRAG ZA GOTOVINSKA PLA­ĆA­NJA

ZA SA­DA ADEKVATAN, ALI I DA JE PI­TA­NJE OGRANIČAVANJA OSJETLJIVO

To je su­prot­no tren­du uki­da­nja ve­li­kih apoena zbog suz­bi­ja­nja ne­za­ko­ni­tih ak­tiv­nos­ti. Ta­ko je u svib­nju Eu­rop­ska sre­diš­nja ban­ka naj­a­vi­la pov­la­če­nje naj­ve­će nov­ča­ni­ce od 500 eura ka­ko bi suz­bi­la pra­nje nov­ca i fi­nan­ci­ra­nje te­ro­riz­ma.

Osjet­lji­va te­ma

S dru­ge stra­ne, Švi­car­ci­ma se omo­gu­ću­je da go­to­vi­nom pla­te ro­bu vr­lo vi­so­ke vri­jed­nos­ti. U Švi­car­skoj se na taj na­čin mo­že pla­ti­ti ro­ba vri­jed­nos­ti čak 100.000 fra­na­ka. Tek iz­nad te ra­zi­ne tr­go­vac mo­ra pro­vje­ri­ti iden­ti­tet kup­ca i pri­ja­vi­ti tran­sak­ci­ju ure­du za suz­bi­ja­nje pra­nja nov­ca.

U Fran­cu­skoj je, pri­mje­ri­ce, ta ra­zi­na ogra­ni­če­na na sve­ga 1050 eura po jed­noj kupnji. U Ame­ri­ci pak svat­ko tko pri­mi upla­tu u go­to­vi­ni ve­ću od 10.000 do­la­ra mo­ra is­pu­ni­ti obra­zac na­mi­je­njen po­rez­ni­ci­ma u ko­jem je na­ve­de­no ime kup­ca.

No, glasnogovornica švi­car­skog mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja sma­tra da visok prag za go­to­vin­ske upla­te ne pred­stav­lja pro­blem. “Za sa­da, sma­tra­mo ga adek­vat­nim”, iz­ja­vi­la je za WSJ do­da­ju­ći ka­ko je ide­ja o ogra­ni­ča­va­nju vi­si­ne go­to­vin­skih pla­ća­nja u Švi­car­skoj pri­lič­no osjet­lji­va te­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.