Mül­ler od Kon­zu­ma pre­uzeo Koz­mo

Pro­mje­ne na tr­ži­štu Koz­mo ima mre­žu od 70 pos­lov­ni­ca di­ljem zem­lje

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARTA DUIĆ

Pro­mje­ne na tr­ži­štu Koz­mo ima mre­žu od 70 pos­lov­ni­ca di­ljem zem­lje

Iz­me­đu tvrt­ki Mül­ler trgovina Za­greb d.o.o. i Kon­zum d.d. pot­pi­san je Ugo­vor te­me­ljem ko­jeg će Mül­ler pre­uze­ti tr­go­vač­ko pos­lo­va­nje dro­ge­rij­skom ro­bom ko­je je Kon­zum obav­ljao u spe­ci­ja­li­zi­ra­nim pro­da­va­oni­ca­ma pod okri­ljem bren­da Koz­mo. Ova su­rad­nja omo­gu­ćit će Mül­le­ru dalj­nje ja­ča­nje svo­je pri­sut­nos­ti i po­zi­ci­je na hr­vat­skom tr­ži­štu, dok će Kon­zu­mu osi­gu­ra­ti dalj­nji fo­kus na co­re bu­si­ness.

“U skla­du s naj­av­lje­nom pos­lov­nom stra­te­gi­jom snaž­nog fo­ku­sa na os­nov­nu dje­lat­nost, do­ne­se­na je od­lu­ka o iz­la­sku Kon­zu­ma iz seg­men­ta drogerija. Vje­ru­jem da smo u dro­ge­rij­skom lan­cu Mül­ler pro­naš­li po­uz­da­nog part­ne­ra ko­ji će na za­do­volj­stvo na­ših po­tro­ša­ča u na­red­nom raz­dob­lju do­dat­no ra­zvi­ja­ti dro­ge­ri­je i nji­ho­vo pos­lo­va­nje. Kon­zum će kao tr­žiš­ni li­der, u 2017. go­di­ni ko­ja je ujed­no i go­di­na obi­lje­ža­va­nja Kon­zu­mo­vog šez­de­se­tog ro­đen­da­na, i da­lje ra­di­ti na ukup­nom una­pre­đe­nju svog pos­lo­va­nja”, ka­že Slav­ko Le­dić, pred­sjed­nik Upra­ve Kon­zu­ma u sklo­pu Agro­ko­ro­ve obja­ve za me­di­je.

Pre­ma po­da­ci­ma služ­be­ne web stra­ni­ce Koz­ma ovaj dro­ge­rij­ski la­nac ima mre­žu od 70 pro­daj­nih mjes­ta i vi­še od 400 za­pos­le­nih.

Pr­va Koz­mo drogerija otvo­re­na je u sr­p­nju 2005. go­di­ne u Za­gre­bu, a kroz go­di­ne pos­lo­va­nja pro­ši­ri­li su se na sve ve­će hr­vat­ske gra­do­ve, od Va­ra­ždi­na pa do većih oto­ka i Du­brov­ni­ka. Od 70 pro­daj­nih mjes­ta 69 su pro­da­va­oni­ce te je­dan Koz­mo auto­mat. Ka­ko ka­že kon­zul­tant Dra­gan Mu­nji­za, ovaj po­tez i pre­uzi­ma­nje Koz­ma za Mül­ler je po­t­vr­da nji­ho­ve po­zi­ci­je na hr­vat­skom tr­ži­štu. Mu­nji­za sma­tra da će se sa­da na tr­ži­štu dva vo­de­ća igra­ča, toč­ni­je dm i Mül­ler bo­ri­ti za prev­last. Tvr­di ka­ko je ovo po­tez ko­ji su mno­gi oče­ki­va­li, ali nit­ko ni­je mo­gao sa sto­pos­tot­nom si­gur­noš­ću tvr­di­ti da će upra­vo Mül­ler pre­uze­ti Koz­mo dro­ge­ri­je.

Mu­nji­za sma­tra ka­ko Koz­mo ni­je os­tva­rio svoj pu­ni tr­žiš­ni po­ten­ci­jal dje­lom za­to što su za­kas­ni­li i na na­šem tr­ži­štu ni­su bi­li pr­vi i je­di­ni, a uz to ni­su ima­li do­volj­no agre­si­van pris­tup. Ta­ko­đer, manj­ka­lo im je i is­kus­tva u dro­ge­rij­skom pos­lo­va­nju ko­je je u toj bran­ši ključ­no.

“Nji­hov asor­ti­man bio je nas­lo­njen na Kon­zum, a ne na dro­ge­rij­sko pos­lo­va­nje ka­ko bi to tre­ba­lo bi­ti”, ka­že Mu­nji­za. Po­ru­ču­je ka­ko su i pri­je ove fi­nal­ne od­lu­ke, sma­nji­li i broj lo­ka­ci­ja na ko­ji­ma su se na­la­zi­le Koz­mo pos­lov­ni­ce, kao i broj za­pos­le­ni­ka ko­ji je sve­den na mi­ni­mum.

“Da bis­te os­tva­ri­li us­pjeh na tr­ži­štu tre­ba­te bi­ti broj je­dan ili broj dva, a Koz­mo to ipak ni­je bio”, za­klju­ču­je Mu­nji­za.

P. MACEK/PIX

Pr­va Koz­mo drogerija otvo­re­na je 2005. u Za­gre­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.