CROSCO ošte­ćen za oko dva mi­li­ju­na ku­na

U naj­no­vi­jem kra­ku afe­re op­tuž­ni­cu “za­ra­di­li” biv­ši čelnici naf­t­nog ser­vi­sa

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Afe­ra Fi­mi me­dia, ko­ja se po hr­vat­skim su­do­vi­ma vu­če već go­di­na­ma, re­zul­ti­ra­la je još jed­nom op­tuž­ni­com. U naj­no­vi­jem kra­ku te afe­re op­tuž­ni­cu su “za­ra­di­li” Bo­jan Mil­ko­vić, biv­ši pred­sjed­nik upra­ve CROSCOa, te Mla­den Bra­dač, biv­ši pos­lov­ni taj­nik CROSCOa. Op­tuž­ni­cu je po­di­glo Žu­pa­nij­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo u Za­gre­bu, a te­re­ti ih se za zlo­po­ra­be ko­ji­ma je CROSCO ošte­ćen za oko dva mi­li­ju­na ku­na.

Mil­ko­vi­ća se te­re­ti da je na tra­že­nje Bra­da­ča, od ko­jeg je to pak za­tra­žio Mla­den Ba­ri­šić, omo­gu­ćio Fi­mi me­di­ji Ne­ven­ke Ju­rak da s CROSCOom sklo­pi ugo­vo­re o obav­lja­nju mar­ke­tin­ških us­lu­ga od sr­p­nja 2005. do 16. lip­nja 2009. Pre­ma op­tuž­ni­ci, Fi­mi me­dia do­bi­la je po­sao iako su i Mil­ko­vić i Bra­dač bi­li svjes­ni da na tr­ži­štu ima i dru­gih mar­ke­tin­ških agen­ci­ja ko­je is­to­vjet­nu ro­bu i us­lu­ge nu­de po ni­žim ci­je­na­ma. CROSCO i Fi­mi me­di­ja ta­ko su sklo­pi­li ugo­vo­re za pos­lo­ve vri­jed­ne 2,1 mi­li­jun ku­na, no CROSCO je na te­me­lju 105 is­po­ru­če­nih ra­ču­na, tvr­di tu­ži­telj­stvo, Fi­mi me­di­ji is­pla­tio ukup­no oko če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na. Os­ta­tak nov­ca vje­ro­jat­no je za­vr­šio u cr­nim fon­do­vi­ma HDZa.

Bo­jan Mil­ko­vić, biv­ši pred­sjed­nik upra­ve CROSCO-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.