42,4 MILIJARDE EURA BRUTO INOZEMNI DUG

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pre­ma naj­no­vi­jim po­da­ci­ma Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke (HNB), bruto inozemni dug kra­jem ruj­na proš­le go­di­ne iz­no­sio je 42,4 milijarde eura, što je 4,4 milijarde eura ili 9,4 pos­to ma­nje ne­go u ruj­nu 2015. go­di­ne, a u Hr­vat­skoj gos­po­dar­skoj ko­mo­ri (HGK) oče­ku­ju nas­ta­vak tren­da nje­go­va sma­nji­va­nja. U od­no­su na ko­lo­voz, bruto inozemni dug Hr­vat­ske ni­ži je za 1,3 milijarde eura, a ti­je­kom ruj­na ra­zi­nu duga sma­nji­li su svi sek­to­ri iz­u­zev dru­gih mo­ne­tar­nih fi­nan­cij­skih ins­ti­tu­ci­ja, či­ji je dug u mje­sec da­na po­ve­ćan za skrom­nih 30,7 mi­li­ju­na eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.