Otvo­re­na se­zo­na lo­va na kli­jen­te Split­ske ban­ke

Pri­li­ka ko­ja se ne pro­pu­šta Na­kon obja­ve OTP-a da pre­uzi­ma Split­sku ban­ku od fran­cu­skog So­ci­ete Ge­ne­ra­lea, os­ta­le ban­ke u ak­vi­zi­ci­ji vi­de pri­li­ku da se­bi na­ma­me dio kli­je­na­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon obja­ve OTPa da je s fran­cu­skim So­ci­ete Ge­ne­ra­le­om do­go­vo­rio kup­nju ban­ke u Hr­vat­skoj, otvo­re­na je se­zo­na lo­va na kli­jen­te Split­ske ban­ke. U ban­kar­skim kru­go­vi­ma mo­že se ču­ti da je por­t­felj od 280.000 kli­je­na­ta pe­te po ve­li­či­ni ban­ke ite­ka­ko pri­mam­ljiv na umr­tv­lje­nom tr­ži­štu pa ne ču­di da u pri­je­laz­nom raz­dob­lju, dok Split­ska ne uđe pod ki­šo­bran OTPa, dio kli­je­na­ta bu­de na­mam­ljen kon­ku­ren­ci­ji. Za­sad u pri­pre­mi ne­ma mar­ke­tin­ških kam­pa­nja, iz Split­ske ne­gi­ra­ju gla­si­ne da su ne­ki kli­jen­ti već preš­li kon­ku­ren­ci­ji, a pri­mje­ri­ce, iz Er­ste i RBA ban­ke po­ru­ču­ju da se u priv­la­če­nju no­vih kli­je­na­ta kon­cen­tri­ra­ju na tr­ži­šte u cje­li­ni, ne na kli- jen­te spe­ci­fič­ne ban­ke. OTPu na ru­ku ne ide ni histerija u javnosti oko mađarskih investitora za­či­nje­na na­ja­vom Vla­de da će od Mola, vlasnički povezanog baš s ma­tič­nim OTPom, pre­uze­ti di­oni­ce Ine. Dok ak­vi­zi­ci­ja Split­ske ne bu­de po­t­vr­đe­na, a ze­le­no svje­tlo če­ka se od HNBa i AZTNa, iz OTPa ne smi­ju da­va­ti ko­men­ta­re o tran­sak­ci­ji. Nes­luž­be­no doz­na­je­mo da se u bor­bi za kli­jen­te oče­ku­ju i udar­ci iz po­ja­sa, po­naj­pri­je alu­zi­je na su­kob s Ma­đa­ri­ma u Ini. “OTP ban­ka Hr­vat­ska pos­lu­je na hr­vat­skom tr­ži­štu 11 go­di­na os­tva- ru­ju­ći stal­ni rast. Kon­ti­nu­ira­no us­pješ­no pos­lo­va­nje mo­gli smo os­tva­ri­ti sa­mo uz po­vje­re­nje kli­je­na­ta i atrak­tiv­ne uvje­te. To nam je omo­gu­ći­lo i za­vi­dan rast iz­van na­ših tra­di­ci­onal­nih sre­di­na. Vje­ru­je­mo da će­mo na­kon pre­uzi­ma­nja Split­ske us­pješ­no is­ko­ris­ti­ti tr­žiš­ne pred­nos­ti obje ban­ke i oprav­da­ti po­vje­re­nje na­ših kli­je­na­ta. U me­đu­vre­me­nu, zlo­na­mjer­ne gla­si­ne ne­će­mo ko­men­ti­ra­ti”, ka­žu. In­te­gra­ci­ja Split­ske u OTP oče­ku­je se do lje­ta 2018. kad će nas­ta­ti če­t­vr­ta ban­ka po ve­li­či­ni u Hr­vat­skoj.

OTP-U NA RU­KU NE IDE HISTERIJA U JAVNOSTI OKO MAĐARSKIH INVESTITORA

ZA­ČI­NJE­NA NA­JA­VOM VLA­DE O KUPNJI ININIH DI­ONI­CA OD MOLA, VLASNIČKI POVEZANOG S MA­TIČ­NIM OTP-OM

ROBERT ANIĆ/PIXSELL

Yves Lal­le­mand, pred­sjed­nik Upra­ve Split­ske ban­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.