Po­rez­ni­ci­ma po­da­ci o svim ra­ču­ni­ma

Us­kla­đe­ni s EU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ban­ke

su od 1. si­ječ­nja duž­ne Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja sla­ti po­dat­ke o svim ra­ču­ni­ma svo­jih kli­je­na­ta. Do­sad su ban­ke re­do­vi­to sla­le po­dat­ke Po­rez­noj upra­vi o sta­nju ži­ro ra­ču­na svo­jih kli­je­na­ta, a u bu­du­će će to či­ni­ti i za te­ku­će i šted­ne, de­viz­ne i kun­ske ra­ču­ne. Raz­lo­ga za strah od cu­re­nja po­da­ta­ka ne­ma, tvr­de i ban­ka­ri i Po­rez­na upra­va. Sla­nje po­da­ta­ka Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja bit će na mje­seč­noj ili, ako ban­ka že­li, na tro­mje­seč­noj ba­zi, a ova­kav je nad­zor ra­ču­na tra­žio Bruxel­les. Po­da­ci će se ko­ris­ti­ti u svr­hu pro­vje­re je­su li is­pu­nje­ne za­kon­ske obve­ze ve­za­ne za pla­ća­nje po­re­za i u svr­hu auto­mat­ske raz­mje­ne po­da­ta­ka o fi­nan­cij­skim ra­ču­ni­ma iz­me­đu dr­ža­va čla­ni­ca Eu­rop­ske uni­je.

Po­da­ci će se raz­mje­nji­va­ti s os­ta­lim čla­ni­ca­ma EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.