La­nac Me­tro tri mje­se­ca ne­će po­di­za­ti ci­je­ne

Zbog ve­ćeg PDV-a Pri­vre­me­nim odri­ca­njem od pro­fi­ta že­le po­dr­ža­ti do­ma­će ugos­ti­te­lje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tr­go­vač­ki

la­nac Me­tro Cash&Car­ry naj­a­vio je da će u pr­va tri mje­se­ca 2017. pri­la­god­bom ci­je­na i odri­ca­njem od di­je­la pro­fi­ta po­dr­ža­ti hr­vat­ske ugos­ti­te­lje. La­nac će u tom raz­dob­lju osi­gu­ra­ti naj­ma­nje 12 pos­to po­pus­ta na vi­še od 1000 naj­češ­ćih pro­izvo­da ko­je na­bav­lja­ju kup­ci iz Ho­re­ca sek­to­ra ka­ko bi im olak­šao pri­la­god­bu na uki­da­nje me­đus­to­pe PDVa od 13 pos­to. Sva­ka dva tjed­na iz­mje­nji­vat će se pro­izvo­di zna­čaj­ni za pos­lo­va­nje ugos­ti­telj­skog sek­to­ra, a sni­že­na ci­je­na vri­je­dit će u svih de­vet ve­le­pro­daj­nih cen­ta­ra u Hr­vat­skoj. “Na ovaj ko­rak smo se od­lu­či­li ka­ko bi­smo vlas­ni­ci­ma ho­te­la, res­to­ra­na i dru­gih ugos­ti­telj­skih i us­luž­nih tvrt­ki ko­je su te­melj razvoja tu­riz­ma u Hr­vat­skoj pru­ži­li po­dr­šku u nas­tav­ku us­pješ­nog pos­lo­va­nja. Me­tro pr­vens­tve­no pos­lu­je s pro­fe­si­onal­nim kup­ci­ma, pri če­mu su kup­ci iz ugos­ti­telj­skog i us­luž­nog sek­to­ra iz­nim­no bit­na sku­pi­na ku­pa­ca te im kon­ti­nu­ira­no nas­to­ji­mo po­mo­ći u ra­zvo­ju svih seg­me­na­ta pos­lo­va­nja i odr­ža­nju kon­ku­rent­nos­ti”, ka­že Vla­di­mir Gnji­dić, član Upra­ve i iz­vr­š­ni ko­mer­ci­jal­ni di­rek­tor Me­tro Cash&Car­ry Hr­vat­ska te po­zi­va sve do­bav­lja­če da se uklju­če u ini­ci­ja­ti­vu i ta­ko po­dr­ža­ti ugos­ti­te­lje. Proš­le go­di­ne Me­tro je ulo­žio 80 mi­li­ju­na ku­na da bi pos­lo­va­nje pri­la­go­dio po­tre­ba­ma ku­pa­ca iz Ho­re­ca sek­to­ra. No­vo­otvo­re­ni cen­tar u Po­re­ču fo­ku­si­ran je na asor­ti­man i us­lu­ge po­treb­ne ho­te­li­ma, res­to­ra­ni­ma, ka­fi­ći­ma i lan­ci­ma br­ze hra­ne, dok je split­ski na­kon pre­se­lje­nja je­dan je od naj­mo­der­ni­jih u 25 ze­ma­lja u ko­ji­ma la­nac pos­lu­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.