N, cilj za­ra­da od 500 mil. eura

Mo­vi­nom za 2017., naj­av­lju­je ne­ke ak­tiv­nos­ti kroz stra­te­gi­ju ra­da mi­nis­tar­stva

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

od mi­li­jar­du ku­na u 2019. To­mu bi, pre­ma naj­a­vi Mi­nis­tar­stva, tre­ba­lo pri­do­ni­je­ti po­ve­ća­nje struč­nos­ti u uprav­ljač­kim struk­tu­ra­ma, a pre­dvi­đa se i da­va­nje smjer­ni­ca tvrt­ka­ma u vlas­niš­tvu države u po­gle­du po­li­ti­ke plaća i ve­zi­va­njem nak­na­da i na­gra­da us­pje­hom u os­tva­re­nju sred­njo­roč­nih ci­lje­va, te usva­ja­nje ko­dek­sa kor­po­ra­tiv­nog uprav­lja­nja. Dok su tre­nut­no u pr­vom pla- nu pro­miš­lja­nje i ak­tiv­nos­ti oko vlas­nič­kog pre­kra­ja­nja u Ini i HEPu, u na­red­nim mje­se­ci­ma Mi­nis­tar­stvo dr­žav­ne imo­vi­ne pla­ni­ra iz­ra­di­ti no­vu ana­li­zu pos­lo­va­nja i važ­nos­ti stra­te­ških tvrt­ki, te re­de­fi­ni­ra­ti pos­to­je­ću lis­tu do­ne­se­nu za vri­je­me vla­de Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća i ta­daš­njeg še­fa DUUDIja Mla­de­na Pej­no­vi­ća.

Na te­me­lju tih do­ku­me­na­ta sli­je­dit će usva­ja­nje pla­na pri­va­ti­za­ci­je onih ko­je se ne­će na­ći na po­pi­su stra­te­ških. U prak­si se to do­sad uglav­nom od­no­si­lo na po­du­ze­ća ko­ja su u por­t­fe­lju Cen­tra za res­truk­tu­ri­ra­nje i pro­da­ju (CERP), ko­ji uprav­lja ma­nje atrak­tiv­nim tvrt­ka­ma, ali je pro­mje­na­ma sta­tu­sa i gub­lje­njem stra­te­ške važ­nos­ti po­je­di­nih tvrt­ki do­bio pri­mje­ri­ce i ve­ćin­ske udje­le ACIju, Pe­tro­ke­mi­ji, a dr­ži i dio di­onič­kog pa­ke­ta u Ja­na­fu, pre­os­ta­le di­oni­ce u Cro­atia osi­gu­ra­nju i Po­drav­ci.

Po­moć Eu­rop­ske ko­mi­si­je

Ma­rić dalj­nju pri­va­ti­za­ci­ju na­mje­ra­va pro­vo­di­ti pu­tem na­tje­ča­ja, a ra­di op­se­ga pos­la na ak­tiv­nos­ti­ma oko pri­va­ti­za­ci­je pre­dvi­đa se i an­ga­ži­ra­nje vanj­skih struč­nja­ka. Me­đu mje­ra­ma u sta­te­škom pla­nu Mi­nis­tar­stva je i pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra za do­bi­va­nje teh­nič­ke po­mo­ći pre­ko Eu­rop­ske ko­mi­si­je i nje­zi­ne Služ­be za pot­po­ru struk­tur­nim re­for­ma­ma. Ini­ci­ja­ti­va je u tom kon­tek­s­tu već po­kre­nu­ta u pro­lje­će 2016., a pi­lot pro­jekt, u ko­ji će bi­ti uklju­čen i EBRD, pre­dvi­đa pos­tav­lja­nje sred­njo­roč­nih ci­lje­va pos­lo­va­nja za ne­ko­li­ko dr­žav­nih po­du­ze­ća. Sk­la­pa­nje spo­ra­zu­ma i po­če­tak re­ali­za­ci­je pro­jek­ta pre­dvi­đen je za pr­vo tro­mje­se­čje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.