El­da gra­di dru­gu tvor­ni­cu te­ku­ći­na za e-ci­ga­re­te

Far­ma­ce­ut­ski pro­jek­ti La­ni su sa­gra­di­li pro­izvod­ni po­gon vri­je­dan 24,5 mil. ku­na, a pla­ni­ra­ju no­vu inves­ti­ci­ju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - VEDRAN BALEN/VL

Na­kon što su la­ni sa­gra­di­li 24,5 mi­li­ju­na ku­na vri­je­dan pro­izvod­ni po­gon i pr­vi spe­ci­ja­li­zi­ra­ni europ­ski la­bo­ra­to­rij za ana­li­zu ete­ku­ći­na i ci­ga­re­ta, u no­vo­gra­di­škoj El­di već pri­pre­ma­ju no­vu ve­li­ku inves­ti­ci­ju. U ožuj­ku ove go­di­ne po­čet će gra­di­ti no­vu tvor­ni­cu za far­ma­ce­ut­sku pro­izvod­nju s ra­zvoj­nim la­bo­ra­to­ri­jem na po­vr­ši­ni od 2400 če­tvor­nih me­ta­ra, u ko­joj će se za­pos­li­ti naj­ma­nje 30 no­vih rad­ni­ka, ve­ći­nom far­ma­ce­ut­skih i ke­mij­skih in­že­nje­ra. Sa­ma grad­nja sta­jat će oko 15,5 mi­li­ju­na ku­na, pri če­mu u tvrt­ki po­nov­no ra­ču­na­ju i na 30 do 45 pos­to nov­ca iz europ­skih fon­do­va, dok bi os­ta­lo fi­nan­ci­ra­li vlas­ti­tim nov­cem.

“U no­voj će­mo tvor­ni­ci pro­izvo­di­ti far­ma­ce­ut­ske pri­prav­ke i te­ku­ći­ne za elek­tro­nič­ke ci­ga­re­te far­ma­ce­ut­ske kva­li­te­te. Po­traž­nja za na­šim pro­izvo­di­ma na svjet­skom je tr­ži­štu sve ve­ća. Sto­ga že­li­mo do­dat­no pro­ši­ri­ti ka­pa­ci­te­te, bez ob­zi­ra na sve sa­gra­đe­no pro­tek­le go­di­ne”, ka­že vlas­nik Da­rio Ma­re­nić te do­da­je ka­ko bi ra­do­vi tre­ba­li tra­ja­ti oko 18 mje­se­ci. Pri­vat­nim se biz­ni­som Ma­re­nić po­čeo ba­vi­ti pri­je 35 go­di­na, a u pro­izvod­nju te­ku­ći­na za eci­ga­re­te upus­tio se 2008.

Ta uspješna ma­la sla­von­ska tvrt­ka je­dan je od naj­ve­ćih europ­skih pro­izvo­đa­ča u svo­joj bran­ši. Tre­nu­tač­no za­poš­lja­va 46 rad­ni­ka, a pro­izvo­de iz­vo­zi u vi­še od 80 ze­ma­lja. Na­kon što su joj u 2015. ukup­ni pri­ho­di na­ras­li na 11,5 mi­li­ju­na ku­na, proš­le go­di­ne pro­bi­la je broj­ku od 20 mi­li­ju­na ku­na, a čis­ta do­bit je oko 35 pos­to ve­ća ne­go go­di­nu pri­je.

Tvrt­ka naj­av­lju­je i no­ve pro­jek­te ve­za­ne uz far­ma­ce­uti­ku, ko­ji će bi­ti re­ali­zi­ra­ni u raz­dob­lju od tri do pet go­di­na na kup­lje­nom zem­lji­štu u in­dus­trij­skom par­ku u No­voj Gra­di­ški. Pro­jek­ti ko­ji se pla­ni­ra­ju su ni­ko­tin­ski pri­prav­ci za sma­nji­va­nje ovis­nos­ti. Ta­ko će od­mah na­kon za­vr­šet­ka gradnje tvor­ni­ce far­ma­ce­ut­skih pri­pra­va­ka po­če­ti pro­jek­ti­ra­nje tvor­ni­ce za pre­ra­du du­han­skog lis­ta u ni­ko­tin i aro­me.

“Že­li­mo nas­ta­vi­ti ra­zvoj­ni cik­lus”, is­ti­če Ma­re­nić.

IVICA GALOVIĆ/PIXSELL

Vlas­nik El­de Da­rio Ma­re­nić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.