HTZ u kam­pa­nju za šest europ­skih tr­ži­šta ula­že 15 mi­li­ju­na ku­na

Na­kon iz­vr­s­nih re­zul­ta­ta u proš­loj go­di­ni bez pre­da­ha se ra­di na ja­ča­nju tu­ris­tič­kih bren­do­va

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA MARIJA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Cro­atia Fe­eds – onli­ne pri­če ko­je će pri­vu­ći Bri­tan­ce, Ni­jem­ce, Šve­đa­ne, Fran­cu­ze, Švi­car­ce i Ni­zo­zem­ce

Hr­vat­ska pos­ta­je sve priv­lač­ni­jom tu­ris­tič­kom des­ti­na­ci­jom i iz­van ljet­nih mje­se­ci, po­ka­zu­ju po­da­ci Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce (HTZ) ko­ji su­ge­ri­ra­ju po­rast bro­ja no­će­nja u pro­sin­cu 2016., ali i ukup­ne potrošnje gos­ti­ju u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je.

Na­ime, ra­di se o 667,4 ti­su­će no­će­nja ili 140 ti­su­ća lju­di vi­še ne­go la­ni, od če­ga je sa­mo u Za­gre­bu os­tva­re­no 167 ti­su­ća no­će­nja, na­kon če­ga sli­je­di Kvar­ner sa 112 ti­su­ća no­će­nja, Is­tra i 107 ti­su­ća no­će­nja, Split­sko­dal­ma­tin­ska s 59 ti­su­ća no­će­nja te Du­bro­vač­ko­ne­re­tvan­ska žu­pa­ni­ja ko­ja je u pro­sin­cu za­bi­lje­ži­la 55 ti­su­ća tu­ris­tič­kih no­će­nja.

Sve za pro­du­lje­nje se­zo­ne

Do­da­ju li se to­me i po­da­ci Mi­nis­tar­stva tu­riz­ma ko­ji po­ka­zu­ju da su pri­ho­di od stra­nih gos­ti­ju u pr­vih de­vet mje­se­ci proš­le go­di­ne iz­no­si­li 7,9 mi­li­jar­di eura što je i 8,3 pos­to vi­še ne­go 2015., ne iz­ne­na­đu­je naj­a­va mi­nis­tra tu­riz­ma, Ga­ri­ja Cap­pel­li­ja, da hr­vat­ski tu­ri­zam u 2017. oče­ku­ju inves­ti­ci­je u iz­no­su od 800 mi­li­ju­na eura. “Tu su i pro­jek­ti na­mi­je­nje­ni pro­du­lje­nju se­zo­ne, uz ko­je će­mo vje­ru­jem os­tva­ri­ti još bo­lje re­zul­ta­te u vi­du tu­ris­tič­kog pro­me­ta te po­ve­ća­ti po­troš­nju u tu­riz­mu”, ka­zao je Cap­pel­li.

Mo­ti­vi­ran pos­tig­nu­ći­ma, di­rek­tor Glav­nog ureda HTZa Ra­to­mir Ivičić po­ru­ču­je ka- ko hr­vat­ski tu­ris­tič­ki sek­tor u 2017. go­di­nu ula­zi s od­lič­nim re­zul­ta­ti­ma, ali i ve­li­kim oče­ki­va­nji­ma.

“Hr­vat­ski tu­ri­zam iz go­di­ne u go­di­nu os­tva­ru­je od­lič­ne re­zul­ta­te te suk­lad­no to­me ima i vr­lo značajan utje­caj na cje­lo­kup­no gos­po­dar­stvo zem­lje. Oče­ki­va­nja u ovoj go­di­ni ne­će bi­ti ni­šta manja, že­li­mo nas­ta­vi­ti s trendovima ras­ta i ja­ča­nja na­ci­onal­nog tu­ris­tič­kog bran­da”, iz­ja­vio je di­rek­tor Ivičić.

Pet naj­bo­ljih ru­ta

Sto­ga, kao jed­na od ini­ci­ja­ti­va ko­ja bi u slje­de­ćoj go­di­ni tre­ba­la do­ni­je­ti još ve­će us­pje­he pro­mo­tiv­na je kam­pa­nja HTZa nas­lov­lje­na Cro­atia Fe­eds, s pre­dvi­đe­nim bu­dže­tom od 15 mi­li­ju­na ku­na. Od kra­ja 2016. go­di­ne se na šest tr­ži­šta, i to Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, Nje­mač­ke, Šved­ske, Fran­cu­ske, Švi­car­ske i Ni­zo­zem­ske, pu­tem onli­ne i te­le­vi­zij­skih ka­na­la pro­mo­vi­ra­ju i tra­di­ci­onal­na bo­žić­na ku­hi­nja te je­la iz hr­vat­skih kra­je­va uz na­po­me­nu da se u Hr­vat­skoj u sva­ko do­ba go­di­ne mo­že do­bro jes­ti, kao pri­ča o pet naj­bo­ljih ru­ta za pu­to­va­nje po Hr­vat­skoj.

Uklju­čen Go­ogle­ov tim

“Kam­pa­nja Cro­atia Fe­eds osmiš­lje­na je na na­čin pri­ča­nja za­nim­lji­vih pri­ča o Hr­vat­skoj, ali na in­tri­gan­tan i dru­ga­či­ji na­čin, ka­ko bi pri­vuk­le paž­nju kraj­njih ko­ris­ni­ka, pri če­mu su te­me pri­ča oda­bra­ne ovis­no o pre­fe­ren­ci­ja­ma tr­ži­šta”, na­po­mi­nju iz Glav­nog ureda HTZa. Ra­to­mir Ivičić na­gla­ša­va da se ra­di o znat­no dru­ga­či­joj onli­ne kam­pa­nji ko­ja se zas­ni­va na upo­tre­bi za­nim­lji­vih i in­tri­gant­nih nas­lo­va na ‘ban­ne­ri­ma’, ko­ji­ma se za­jed­no s no­vim bren­di­ra­nim lo­gom i priv­lač­nim fo­to­gra­fi­ja­ma nas­to­ji pri­vu­ći paž­nja pu­bli­ke od­nos­no po­ten­ci­jal­nih tu­ris­ta.

U sklo­pu kam­pa­nje nas­ta­la je i is­to­ime­na web stra­ni­ca Cro­atia Fe­eds, na ko­joj su obje­di­nje­nje broj­ne atrak­tiv­ne fo­to­gra­fi­je, za što je zas­luž­na su­rad­nja HTZa i čla­no­va Go­ogle­ovog kre­ativ­nog ti­ma The ZOO. Ujed­no, ri­ječ je o jed­noj od pr­vih su­rad­nji s Go­ogle­ovim kre­ativ­nim ti­mom na ovim pros­to­ri­ma. Kao glav­ni part­ner kam­pa­nje ko­ja je tes­ti­ra­na proš­log lje­ta i je­se­ni na tri tr­ži­šta gdje je pri­vuk­la po­pri­lič­nu ko­li­či­nu paž­nje pot­pi­su­je se jed­na od vo­de­ćih me­đu­na­rod­nih agen­ci­ja na po­dru­čju mar­ke­tin­ga, BBDO.

OČE­KI­VA­NJA U OVOJ GO­DI­NI NE­ĆE BI­TI NI­ŠTA

MANJA NE­GO LI SU BI­LI RE­ZUL­TA­TI U 2016. GO­DI­NI. ŽE­LI­MO NAS­TA­VI­TI S TRENDOVIMA RAS­TA, KA­ŽE DI­REK­TOR GLAV­NOG UREDA HTZ-A IVIČIĆ

ŽELJ­KO LUKUNIĆ/ PIXSELL

Je­dan od ci­lje­va u se­zo­ni 2017. po­ve­ća­nje je ukup­ne potrošnje tu­ris­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.