Izmjene za­ko­na da, ali ne­dos­ta­je stam­be­na po­li­ti­ka

Tr­ži­šte ne­kret­ni­na Po­re­zi kak­vi god bi­li, ne­će rje­ša­va­ti stam­be­nu pro­ble­ma­ti­ku, a za do­bra rje­še­nja tre­ba nam sus­tav­no pla­ni­ra­nje, ka­že Du­brav­ko Ra­ni­lo­vić iz HGK

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Una­toč pro­mje­na­ma ko­je su na ne­kret­nin­skom tr­ži­štu stu­pi­le na sna­gu u si­ječ­nju, po­put ni­že sto­pe po­re­za na pro­met ne­kret­ni­na ili uki­da­nja os­lo­bo­đe­nja za pr­vu ne­kret­ni­nu, iz Udru­že­nja pos­lo­va­nja ne­kret­ni­na­ma pri HGK upo­zo­ra­va­ju da nam ne­dos­ta­je cje­lo­vi­ta stam­be­na po­li­ti­ka. “Izmjene Za­ko­na o po­re­zu na pro­met ne­kret­ni­na ge­ne­ral­no su po­bolj­ša­le za­kon, iako je pos­to­ja­lo pros­to­ra za sma­nje­nje na 3 pos­to i ma­nje”, sma­tra pred­sjed­nik Udru­že­nja Du­brav­ko Ra­ni­lo­vić. Is­ti­če da uz nas­ta­vak pa­da “sa­daš­njih je­dan pos­to ni­je lo­še jer je prak­sa po­ka­za­la da se ve­li­ke po­rez­ne pro­mje­ne ni­kad ni­su do­bro odra­ža­va­le na tr­ži­šte”. Ni­ža po­rez­na sto­pa, is­ti­če, po­zi­tiv­no će utje­ca­ti na pro­met što bi na­dok­na­di­lo oče­ki­va­ni gu­bi­tak pri­ho­da. Lo­šim sma­tra uki­da­nje os­lo­bo­đe­nja jer je to bi­lo olak­ša­nje mla­di­ma pri stje­ca­nju pr­ve ne­kret­ni­ne, iako ni­je rje­ša­va­lo stam­be­no pi­ta­nje, pa je naj­av­lje­no su­bven­ci­oni­ra­nje po­lo­vi­ce ra­te stam­be­nog kre­di­ta mla­di­ma sva­ka­ko bo­lja op­ci­ja. Do­da­je da bi bi­lo po­želj­no da se ne­kret­nin­ska stru­ka vi­še uklju­či rje­ša­va­nje pro­ble­ma. “Nit­ko ne spo­mi­nje neo­p­hod­no so­ci­jal­no sta­no­va­nje ni traj­ne po­ti­ca­je ka­ko bi mla­de obi­te­lji mo­gle pla­ni­ra­ti ži­vot u Hr­vat­skoj. Imam do­jam da se sve mje­re do­no­se na te- me­lju krat­ko­roč­nih po­tre­ba i in­te­re­sa. Pre­la­ko smo se odrek­li po­ti­ca­nja stam­be­ne šted­nje ko­ja se mo­gla sa­mo kva­li­tet­ni­je mo­di­fi­ci­ra­ti. Po­re­zi kak­vi god bi­li, ne­će rje­ša­va­ti tu pro­ble­ma­ti­ku, a za do­bra rje­še­nja tre­ba nam sus­tav­no pla­ni­ra­nje ko­je će uklju­či­va­ti mno­go zna­nja. Osim ne­kret­nin­skih struč­nja­ka u rje­ša­va­nje pro­ble­ma­ti­ke tre­ba uklju­či­ti i so­ci­olo­ge i fi­nan­cij­ske struč­nja­ke”, za­klju­ču­je Ra­ni­lo­vić.

L. S./PIXSELL

Du­brav­ko Ra­ni­lo­vić, pred­sjed­nik Udru­že­nja pos­lo­va­nja s ne­kret­ni­na­ma pri HGK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.