Ve­li­ke pri­vat­ne slo­ven­ske tvrt­ke do­bit će 2017. no­ve vlas­ni­ke

Oče­ku­je se pro­da­ja Out­fi­ta7, Adria Mo­bi­la i Tu­ša, a mo­žda i Stu­di­ja Mo­der­na

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Već ne­ko vri­je­me se u Slo­ve­ni­ji pri­ča o po­nov­noj pro­da­ji te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skog ope­ra­te­ra Te­le­mac­ha, kao i T-2, ko­ji je u ste­ča­ju

Slo­ve­ni­ju ove go­di­ne ča­ka ve­li­ki val pri­va­ti­za­ci­ja. Slovenski dr­žav­ni holding (SDH) još uvi­jek je vlas­nik udje­la u 22 kom­pa­ni­je ko­je su već pre­dvi­đe­ne za pro­da­ju. Do­sad je pro­da­no de­vet tvrt­ki s tog po­pi­sa, a uz njih tu su i kom­pa­ni­je oz­na­če­na kao stra­te­ški važne za dr­ža­vu.

Me­đu­tim, za­nim­lji­vi­je su pri­vat­ne slo­ven­ske kom­pa­ni­je ko­je će 2017. dobiti no­vog vlas­ni­ka. Naj­važ­ni­ja je sva­ka­ko Out­fit7, či­ju su vlas­ni­ci Iza i Sa­mo Lo­gin, tvor­ci apli­ka­ci- je Tal­king Tom. Oko pro­da­je Out­fi­ta7 sa­vje­tu­je ih ame­rič­ka inves­ti­cij­ska ban­ka Gol­d­man Sac­hs, što je pri­vuk­lo za­ni­ma­nje dru­gih pro­izvo­đa­ča mo­bil­nih iga­ra i apli­ka­ci­ja (po­naj­pri­je ki­ne­ske kom­pa­ni­je Zhe­ji­ang Jin­ke En­ter­ta­in­ment Cul­tu­re). Blo­om­berg na­vo­di da bi vri­jed­nost slo­ven­ske tvrt­ke re­gis­tri­ra­na u Lon­do­nu mo­gla do­seg­nu­ti 600 mi­li­ju­na eura. Slovenski ča­so­pis Ma­na­ger, ko­ji je i ove go­di­ne obi­telj Lo­gin pos­ta­vio na vrh ljes­tvi­ce naj­bo­ga­ti­jih Slo­ve­na­ca, dr­ži da bi Out­fit7 mo­gao vri­je­di­ti čak mi­li­jar­du eura.

Me­đu­tim, pre­ma pi­sa­nju Fi­nan­ca, pro­blem bi mo­glo pred­stav­lja­ti to što Ki­na ove go­di­na priprema no­va pra­vi­la ko­ja bi mo­gla ogra­ni­či­ti preu- ki­ne­skih po­du­ze­ća u ino­zem­s­tvu, pri­je sve­ga u sek­to­ru ne­kret­ni­na i in­dus­tri­ju za­ba­ve.

Za­plet s Adria Mo­bi­lom

Ove go­di­ne tra­bao bi bi­ti pro­dan i poz­na­ti slovenski pro­izvo­đač kam­pe­ra i pri­ko­li­ca Adria Mo­bil. Tvrt­ka je fi­nan­cij­ski sta­bil­na, ni­sko za­du­že­na, sa snaž­nim nov­ča­nim to­ko­vi­ma, što omo­gu­ća­va ser­vi­si­ra­nje svih pos­lov­nih obve­za i re­do­vi­tu is­pla­tu di­vi­den­di. Ima

U SI­JEČ­NJU ĆE SE ODABRATI KUPAC VE­ĆI­NE POTRAŽIVANJA TU­ŠA, KO­JI ĆE POS­TA­TI 90-POS­TOT­NI VLAS­NIK

udio od 6,5 pos­to na eu­rop­skom tr­ži­štu i za­uzi­ma šes­to mjes­to me­đu naj­us­pješ­ni­jim europ­skim pro­izvo­đa­či­ma pri­ko­li­ca i kam­pe­ra. Me­đu­tim, zbog su­ko­ba suv­las­ni­ka ta pri­va­ti­za­ci­ja još uvi­jek je ne­si­gur­na.

Već za si­je­čanj ove go­di­ne naj­av­lju­je se po­če­tak ras­ple­ta sud­bi­ne ne­kad ve­li­kog tr­go­vač­kog lan­ca Tuš. Oče­ku­je se da će već ovog mje­se­ca bi­ti oda­bran kupac ve­ći­ne potraživanja kom­pa­ni­je Mir­ka Tu­ša, ko­ji će mo­ra­ti do­ka­pi­ta­li­zi­ra­ti tvrt­ku, te će pos­ta­ti nje­zin 90pos­tot­ni vlas­nik. Mir­ko Tuš će se za­dr­ža­ti 10 pos­to vlas­niš­tva.

Ta­ko­đer, ka­ko na­vo­di ljub­ljan­ski list, već ne­ko vri­je­me se pri­ča o po­nov­noj pro­da­ji te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skog ope­ra­te­ra Te­le­mach, u vlas­niš­tvu Uni­ted Gro­upa, ko­jeg po­sje­du­je fond KKR. No­vog vlas­ni­ka mo­rat će dobiti i ope­ra­ter T2, ko­ji je opet u ste­ča­ju.

Jed­na­ka bu­duć­nost, pro­da­ja, ali na­kon res­truk­tu­ri­ra­nje duga, na­vod­no če­ka i tvor­ni­cu pa­pi­ra Vi­pap iz Kr­škog, ko­ja je u vlas­niš­tvu Če­ha.

Če­ško ne is­klju­ču­je pro­da­ju

Sva­ka­ko naj­s­pek­ta­ku­lar­ni­ja bi­la bi pro­da­ja kom­pa­ni­je Stu­dio Mo­der­na, u vlas­niš­tvua San­di­ja Če­ška, o ko­joj pišu Fi­nan­ce. Ne­kad naj­bo­ga­ti­ji Slo­ve­nac, da­nas je na pe­tom mjes­tu s imo­vi­nom vri­jed­nom 184 mi­li­ju­na eura. “Ni­šta se do­ga­đa, ali to ne zna­či da u ne­kom tre­nut­ku u bu­duć­nos­ti ne­će,” od­go­vo­rio je Če­ško na pi­ta­nje o pro­da­ji kom­pa­ni­ja za te­le­vi­zij­sku i onli­ne pro­da­ju.

SLOVENSKI DR­ŽAV­NI HOLDING U VLASNIŠ

TVU JOŠ UVI­JEK IMA UDJE­LE U 22 TVRT­KE NA PO­PI­SU ZA PRI­VA­TI­ZA­CI­JU

FOTOLIA

Val pri­va­ti­za­ci­je u Slo­ve­ni­ji do­bi­va no­vi za­mah

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.