Sr­bi­ja ula­že 977 mil. eura u in­fras­truk­tu­ru

Pro­jek­ti Pre­ma ugo­vo­ri­ma s ki­ne­skim kom­pa­ni­ja­ma ove go­di­ne po­či­nje iz­grad­nja di­je­la obi­laz­ni­ce oko Be­ogra­da, auto­ces­te od Sur­či­na do Obre­nov­ca i pru­ge Be­ograd-Bu­dim­pe­šta

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić, sr­p­ska mi­nis­tri­ca gra­đe­vi­nar­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re iz­ja­vi­la je da će vla­da Sr­bi­je u 2017. go­di­ni u in­fras­truk­tu­ru ulo­ži­ti 977,7 mi­li­ju­na eura u pos­lo­ve na ko­ji­ma će ra­di­ti do­ma­će tvrt­ke. Gos­tu­ju­ći na RTSu po­zva­la je sve do­ma­će gra­đe­vin­ske kom­pa­ni­je da se ja­ve na na­tje­ča­je i do­bro pri­pre­me za ra­do­ve na in­fras­truk­tur­nim pro­jek­ti­ma.

“Pri­pre­mi­te se, ako tre­ba i udru­ži­te za ve­li­ke in­fras­truk­tur­ne pos­lo­ve ko­ji nas oče­ku­ju u ovoj go­di­ni. Ono što će­mo mi tra­ži­ti za no­vac ko­ji ula­že­mo jes­te po­što­va­nje kva­li­te­te i pre­dvi­đe­nih ro­ko­va”, rek­la je mi­nis­tri­ca in­fras­truk- tu­re. Mi­haj­lo­vić je do­da­la da pre­ma ugo­vo­ri­ma s ki­ne­skim kom­pa­ni­ja­ma ove go­di­ne po­či­nje iz­grad­nja di­je­la obi­laz­ni­ce oko Be­ogra­da, auto­ces­te od Sur­či­na do Obre­nov­ca i pru­ge od Be­ogra­da do Bu­dim­pe­šte, ko­ji ukup­no vri­je­de 734 mi­li­zi­ma­nja ju­na eura, a do­ma­će kom­pa­ni­je mo­ći će ra­ču­na­ti na po­la tog nov­ca.

Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, ukup­no 153 mi­li­ju­na eura bit će ulo­že­no u nas­ta­vak pro­jek­ta ob­novE 1100 ki­lo­me­ta­ra re­gi­onal­nih ces­ta i odr­ža­va­nje dr­žav­nih ces­ta pr­ve i dru­ge ka­te­go­ri­je, a na svim tim pos­lo­vi­ma ra­de uglav­nom sr­p­ske tvrt­ke. Go­vo­re­ći o že­ljez­ni­ci­ma Mi­haj­lo­vić je rek­la da je za pro­jek­ti­ra­nje i re­kons­truk­ci­ju pru­ge na Ko­ri­do­ru 10 i ob­no­vu pru­ge od Ni­ša do Di­mi­trov­gra­da pre­dvi­đe­no 175,9 mi­li­ju­na eura, kao i još 3,5 mi­li­ju­na eura za ra­do­ve na be­ograd­skoj že­ljez­nič­koj pos­ta­ji Cen­tar, od­nos­no Pro­kop.

PD

Ve­li­ki in­fras­truk­tur­ni pos­lo­vi pri­li­ka su za do­ma­će tvrt­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.