TRAŽIT ĆE 110 MIL. EURA

ZA DUNAV OSIGURANJE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Vla­da Sr­bi­je odre­di­la je ok­vir­nu ci­je­nu za pri­va­ti­za­ci­ju Dunav osi­gu­ra­nja od 110 mi­li­ju­na eura, pi­še Blic. Ipak, do­da­je list, upu­će­ni sma­tra­ju da će se mo­ći dobiti naj­vi­še 60 mi­li­ju­na eura, jer se kod pro­cje­ne vri­jed­nos­ti osi­gu­ra­va­telj­skih ku­ća pri­mje­nju­ju europ­ski stan­dar­di, po ko­ji­ma se na te­me­lju vi­si­ne pre­mi­ja osi­gu­ra­nja de­fi­ni­ra i broj za­pos­le­nih i niz dru­gih pa­ra­me­ta­ra. Pre­ma to­me, Dunav ima dva pu­ta vi­še za­pos­le­nih od op­ti­mal­nog, što mu znat­no uma­nju­je tr­žiš­nu vri­jed­nost. Dunav osiguranje je u pr­voj po­lo­vi­ni proš­le go­di­ne os­tva­ri­lo ne­to dobitak u iz­no­su od 830 mi­li­ju­na di­na­ra. Kra­jem lip­nja 2016. os­tva­ren je rast bruto pre­mi­ja od 8,44% u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.