50.000 OSO­BA IZ REGIJE

U NJEMAČKU OTIŠLO

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Za 11 mje­se­ci 2016. go­di­ne 50.000 oso­ba iz BiH, Sr­bi­je, Cr­ne Go­re i Ma­ke­do­ni­je do­bi­lo je odo­bre­nje za rad u Nje­mač­koj, a u is­tom raz­dob­lju 2015. go­di­ne 16.500, po­da­ci su Nje­mač­ke sa­vez­ne agen­ci­je za rad. Te oso­be su mo­ra­le ima­ti kkon­kret­nu pos­lov­nu ponudu ili ponudu za prak­su, pi­še nje­mač­ki list Welt. Naj­vi­še su nje­mač­ki Pro­gram za ubr­za­nje do­bi­va­nja azi­la is­ko­ris­ti­li gra­đa­ni Ko­so­va, te je za 11 mje­se­ci 2016. go­di­ne nji­hov broj po­ras­tao za 263 pos­to, od­nos­no na 16.400.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.