ULUŽIO 4,9 MIL. PUTNIKA

NIKOLA TESLA 2016.

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Be­ograd­ski aero­drom Nikola Tesla pri­op­ćio je da je u 2016. go­di­ni ugos­tio 4,924.664 putnika, što je tri pos­to vi­še u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu, dok je broj obav­lje­nih po­li­je­ta­nja i sli­je­ta­nja zra­ko­plo­va os­tao is­ti. Us­lu­ge be­ograd­skog aero­dro­ma 2016. go­di­ne u pro­sje­ku je ko­ris­ti­lo 13.492 putnika dnev­no ili 562 putnika na sat, na­vo­di se u pri­op­će­nju. Sa­mo u pro­sin­cu je za­bi­lje­že­no 343.865 putnika, što je 12 pos­to vi­še u od­no­su na is­to raz­dob­lje 2015. Dnev­ni re­kord pos­tav­ljen je 2. ko­olo­vo­za, ka­da je us­lu­že­no 21.187 putnika.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.