Dr­ža­va iz­la­zi iz tvrt­ki

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Na re­du Ci­mos, Cin­kar­na Ce­lje, Uni­or...

Ka­da je ri­ječ o pri­va­ti­za­ci­ji slo­ven­skih tvrt­ki u dr­žav­nom vlas­niš­tvu, naj­av­lje­na je pro­da­ja 55% udje­la u Uni­oru, naj­poz­na­ti­jem po pro­izvod­nji ruč­nog ala­ta. Za­tim, na re­du je Cin­kar­na Ce­lje či­ja je pro­da­ja naj­av­lje­na, ali je za­us­tav­lje­na pod iz­go­vo­rom da nit­ko ne­će pla­ti­ti sa­na­ci­ju oko­li­ša u kru­gu tvor­ni­ce. Me­đu­tim, do­bro oba­vi­je­šte­ni iz­vo­ri tvr­de da pos­to­ji značajan in­te­res za Cin­kar­nu i da tvrt­ka mo­že sa­ma po­kri­ti sa­na­ci­ju. Pro­da­ja Ci­mo­sa ta­li­jan­skom fon­du Pal­la­dio Fi­nan­zi­aria je do­go­vo­re­na, ali ne mo­že bi­ti za­vr­še­na zbog Ci­mo­so­vog duga hr­vat­skom DAB-u.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.