‘Brk’ pos­tao ‘Dr. Z’ i vra­tio Mercedesu titulu

Na vr­hu Mer­ce­des opet pos­tao naj­pro­da­va­ni­ja luk­suz­na mar­ka

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TOMISLAV PILI

Skok pro­da­je mo­že se za­hva­li­ti po­mla­đi­va­nju imi­dža kom­pa­ni­je či­ji je šef pos­tao svo­je­vr­s­ni brend

Usve­ga pet go­di­na iz­vr­š­ni di­rek­tor Da­imle­ra Di­eter Zet­s­c­he us­pio je “po­mla­di­ti” Mer­ce­des-Benz i pre­ote­ti titulu lju­tom ri­va­lu BMW-u u seg­men­tu naj­pro­da­va­ni­je luk­suz­ne mar­ke. S pro­da­nih 1,9 mi­li­ju­na auto­mo­bi­la do kra­ja stu­de­nog, ana­li­ti­ča­ri pro­cje­nju­ju da je Mer­ce­des pro­dao 69.000 vo­zi­la vi­še od ba­var­skog ri­va­la, i to po pr­vi pu­ta u vi­še od de­set go­di­na. Za­nim­lji­vo je da se to do­go­di­lo čak če­ti­ri go­di­ne ra­ni­je ne­go je Zet­s­c­he to naj­a­vio 2011. go­di­ne pri­li­kom pros­la­ve 125. ob­ljet­ni­ce Mer­ce­des-Ben­za.

Za pos­lov­nja­ke i tak­sis­te

Ka­ko na­vo­di Blo­om­berg, Mer­ce­des je te 2011. imao imidž “uštog­lje­ne” mar­ke ko­ju ku­pu­ju sre­do­vječ­ni pos­lov­nja­ci i tak­sis­ti. BMW je pre­dvo­dio lis­tu naj­pro­da­va­ni­jih luk­suz­nih mar­ki od 2005., a zna­lo se do­go­di­ti da Mer­ce­des pad­ne i na tre­će mjes­to, iza Au­di­ja. Me­đu­tim, Mer­ce­des se po­s­ljed­njih go­di­na okre­nuo mla­đim kup­ci­ma po­nu­div­ši im no­ve SUV mo­de­le, po­put GLA. K to­me, u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na kul­t­na nje­mač­ka mar­ka os­vje­ži­la je go­to­vo ci­je­lu ga­mu mo­de­la. S dru­ge stra­ne, BMW je tek za­po­čeo zna­čaj­ni­je os­vje­ži­va­nje mo­de­la.

No, po­mla­đi­va­nje li­ni­je Mer­ce­de­so­vih mo­de­la iš­lo je pa­ra­lel­no s po­mla­đi­va­njem ci­je­log imi­dža. Ta­ko je 63go­diš­nji Zet­s­c­he od­ba­cio kla­sič­na si­va odi­je­la i po­čeo se u javnosti po­jav­lji­va­ti u mla­de­nač­kom sa­kou, tra­pe­ri­ca­ma i te­ni­si­ca­ma. Mer­ce­des se čak od­lu­čio na pri­lič­no ne­uobi­ča­je­ni eks­pe­ri­ment s ob­zi­rom na njemačku pos­lov­nu kul­tu­ru. Svog iz­vr­š­nog di­rek­to­ra, po stru­ci in­že­nje­ra, kom­pa­ni­ja je po­če­la pro­mo­vi­ra­ti u svo­je­vr­s­ni brend stvo­riv­ši sim­pa­tič­nog Dr. Za. No, br­ko­ve po ko­ji­ma je i ra­ni­je bio poz­nat Zet­s­c­he ipak ni­je od­ba­cio. Sve je to po­mo­glo “omek­ša­ti” imidž Mer­ce­de­sa i pri­bli­ži­ti ga mla­đim kup­ci­ma. Me­đu­tim, ana­li­ti­ča­ri pod­sje­ća­la­ni

ju ka­ko pro­mje­na imi­dža ni­je bi­la pre­sud­na u sko­ku pro­da­je i pre­oti­ma­nju ti­tu­le BMW-u.

Po­greš­ni po­te­zi ri­va­la

Mercedesu su na ru­ku iš­li i po­greš­ni po­te­zi nje­go­vih kon­ku­re­na­ta. BMW je kre­nuo u obe­ća­va­ju­ći seg­ment elek­trič­nih auto­mo­bi­la s ose­buj­no di­zaj­ni­ra­nim mo­de­lom i3 ko­ji ni- je po­lu­čio zna­čaj­ni­ji us­pjeh. Pred­stav­lja­nje Gran To­ure­ra sa se­dam sje­da­la za ne­ke je pre­ve­li­ki od­mak od BMWo­vih sport­skih ko­ri­je­na. S dru­ge stra­ne, Au­di je tre­nut­no usred fi­na­li­zi­ra­nja mi­li­jar­du do­la­ra te­ške na­god­be s ame­rič­kim re­gu­la­to­rom zbog skan­da­la s emi­si­ja­ma is­puš­nih pli­no­va di­zel­skih mo­to­ra. “Proš­la je go­di­na uis­ti­nu bi­la Mer­ce­de­so­va go­di­na. Na­kon što su na­uči­li lek­ci­je iz proš­los­ti, pre­uze­li su ri­zik i inves­ti­ra­li u no­ve pro­izvo­de, po­bolj­ša­nje kva­li­te­te i ino­va­ci­je. Kao i u ži­vo­tu, us­pjeh do­no­si još us­pje­ha”, sma­tra Ar­n­dt El­lin­g­horst, ana­li­ti­čar u Ever­co­re ISI. Di­eter Zet­s­c­he ko­ji je na če­lu Da­imle­ra od 2006. pos­ta­vio je vi­so­ko ljes­tvi­cu, a te­ško bre­me odr­ža­va­nja vod­stva past će na nje­go­va na­s­ljed­ni­ka.

Na­ime, Zet­s­c­heu ugo­vor is­ti­če 2019. go­di­ne, a za na­s­ljed­ni­ka za Mer­ce­de­so­vim kor­mi­lom odre­đen je 47go­diš­nji Ola Ka­el­le­ni­us, sa­daš­nji di­rek­tor is­tra­ži­va­nja i razvoja te šef pro­da­je di­vi­zi­je osob­nih auto­mo­bi­la Mer­ce­des-Benz Cars. Ka­da Ka­el­le­ni­us - po­ri­jek­lom Šve­đa­nin za­sjed­ne za če­lo Da­imle­ra, pos­tat će pr­vi šef te kom­pa­ni­je u nje­zi­noj po­vi­jes­ti ko­ji ni­je Ni­je­mac.

REUTERS

Iz­vr­š­ni di­rek­tor Di­eter Zet­s­c­he mla­de­nač­ki imidž kom­pa­ni­je su­ge­ri­ra i svo­jim na­či­nom odi­je­va­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.