La­ni pro­da­ja plo­ča sko­či­la 53 pos­to

Ve­li­ki po­vra­tak Po­traž­nja za vi­ni­lom na naj­vi­šoj je ra­zi­ni u po­s­ljed­njih če­t­vrt sto­lje­ća

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Pro­da­ja gra­mo­fon­skih plo­ča la­ni je sko­či­la 53 pos­to za­hva­lju­ju­ći i ve­li­kom bro­ju glaz­be­ni­ka ko­ji su pre­mi­nu­li u 2016. go­di­ni. Ka­ko na­vo­di Gu­ar­di­an, ti­je­kom proš­le go­di­ne pro­da­no je 3,2 mi­li­ju­na LP plo­ča, pa je po­traž­nja na naj­vi­šoj ra­zi­ni u po­s­ljed­njih če­t­vrt sto­lje­ća. Osim to­ga, proš­la će go­di­na us­ta­ti upam­će­na kao pr­va u ko­joj je pri­hod od pro­da­je vi­ni­la nad­ma­šio pri­ho­de od di­gi­tal­nog ski­da­nja.

Po­da­ci BPI-a po­ka­zu­ju ka­ko je ovo bi­la de­ve­ta uzas­top­na go­di­na ras­ta pro­da­je gra­mo­fon­skih plo­ča. Sto­ga ovaj for­mat pos­ta­je sve važ­ni­ji za glaz­be­ni­ke i nak­lad­ni­ke iako plo­če či­ne tek pet pos­to udje­la na ukup­nom tr­ži­štu. Ana­li­ti­ča­ri sma­tra­ju da će plo­če vra­ti­ti pro­fi­ta­bil­nost nak­lad­nič­kom sek­to­ru.

FOTOLIA

Vlas­ni­ka je la­ni pro­naš­lo 3,2 mi­li­ju­na gra­mo­fon­skih plo­ča

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.