Iran oda­brao 29 stra­nih kom­pa­ni­ja

Unos­ni pos­lo­vi Tvrt­ke mo­gu ući u ener­get­ske pro­jek­te

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Te­he­ran Iran je obja­vio po­pis 29 ve­li­kih stra­nih kom­pa­ni­ja ko­ji­ma je odo­bre­no su­dje­lo­va­nje na jav­nim na­tje­ča­ji­ma za pro­jek­te u naf­t­nom i plin­skom sek­to­ru na­kon uki­da­nja me­đu­na­rod­nih sank­ci­ja. Na­ci­onal­na iran­ska naf­t­na kom­pa­ni­ja ras­pi­sat će jav­ni natječaj za pro­jek­te is­tra­ži­va­nja i pro­izvod­nje na naf­t­nim i plin­skim po­lji­ma u Ira­nu, obja­vi­la je u uto­rak služ­ba za od­no­se s jav­noš­ću iran­skog naf­t­nog mi­nis­tar­stva.

Po­ziv na natječaj upu­ćen je 29 ino­zem­nih kom­pa­ni­ja ko­je su oci­je­nje­ne “kva­li­fi­ci­ra­ni­ma i vje­ro­dos­toj­ni­ma” za su­dje­lo­va­nje u tom pro­ce­su, na­vo­di se u pri­op­će­nju. Od europ­skih kom­pa­ni­ja na lis­ti su bri­tan­sko-ni­zo­zem­ski Shell, ta­li­jan­ski ENI, fran­cu­ski To­tal, ru­ski Ga­z­prom i Lu­ko­il te ni­zo­zem­ski Sc­hlum­ber­ger. Od kom­pa­ni­ja iz Azi­je na po­pi­su se na­la­ze ki­ne­ski CNPC i Si­no­pec In­ter­na­ti­onal, ja­pan­ski Mit­su­bi­shi Cor­po­ra­ti­on i Ja­pan Pe­tro­le­um Ex­plo­ra­ti­on, ma­le­zij­ski Pe­tro­nas i juž­no­ko­rej­ski Ko­rea Gas Cor­po­ra­ti­on i Pos­co Da­ewoo. Po­s­ljed­njih mje­se­ci Te­he­ran je već sklo­pio niz pre­li­mi­nar­nih spo­ra­zu­ma s me­đu­na­rod­nim kom­pa­ni­ja­ma, pod­sje­ća AFP.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.