VOLVO U ŠVEDSKOJ

IZGUBIO PR­VO MJES­TO

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Naj­pro­da­va­ni­ji auto­mo­bil u Švedskoj u 2016. go­di­ni bio je Vol­k­swa­gen Golf, što je pr­vi put na­kon vi­še od po­la sto­lje­ća da ta ti­tu­la ni­je pri­pa­la Vol­vu. Od ukup­nog bro­ja kup­lje­nih no­vih auto­mo­bi­la u zem­lji, udio Gol­fa iz­no­si 5,9 pos­to, dok je kod Vol­va ta broj­ka 5,7 pos­to te se od­no­si na tri mo­de­la. obja­vi­la je na­ci­onal­na auto­mo­bil­ska udru­ga. Zad­nji put Volvo ni­je bio na vr­hu lis­te naj­pro­da­va­ni­jih auto­mo­bi­la 1962. go­di­ne, ka­da ga je pre­tek­la Vol­k­swa­ge­no­va Bu­ba. S vi­še od jed­nog auto­mo­bi­la na pet sta­nov­ni­ka Volvo i da­lje ima naj­ve­ći udio na šved­skom tr­ži­štu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.