So­lar­na ener­gi­ja do 2025. bit će jef­ti­ni­ja od ug­lje­na

Naj­po­volj­ni­ji iz­vor ener­gi­je Ci­je­na po ugra­đe­nom va­tu past će s 1,14 do­la­ra na 73 cen­ti

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Iako je već sa­da u ma­lom bro­ju dr­ža­va jef­ti­ni­je pro­izvo­di­ti stru­ju iz fo­to­na­pon­skih pa­ne­la ne­go iz ug­lje­na, za sve­ga 10 go­di­na pro­izvod­nja ener­gi­je iz tog ob­nov­lji­vog iz­vo­ra pos­tat će naj­jef­ti­ni­ji oblik u go­to­vo ci­je­lom svi­je­tu. Pre­ma Blo­om­berg New Ener­gy Fi­nan­ceu, od 2009. ci­je­ne so­lar­nih pa­ne­la pa­le su za 62 pos­to jer je po­jef­ti­nje­nje kre­di­ta ba­na­ka do­ve­lo pro­izvod­ne ka­pa­ci­te­te na re­kord­ne ra­zi­ne. Pre­ma tom iz­vo­ru, u pro­sječ­nom pos­tro­je­nju sna­ge 1 MW, ci­je­na bi sa sa­daš­njih 1,14 do­la­ra po ugra­đe­nom va­tu sna­ge do 2025. tre­ba­la pas­ti na 73 cen­ta.

To je vi­še-ma­nje u skla­du s pre­dvi­đa­nji­ma os­ta­lih ener­get­skih ins­ti­tu­ci­ja. Ta­ko Me­đu­na­rod­na agen­ci­ja za ob­nov­lji­vu ener­gi­ju pro­cje­nju­je da će ci­je­na fo­to­na­pon­skih pa­ne­la do te go­di­ne pas­ti do­dat­nih 43 do 65 pos­to či­me bi uku­pan pad ci­je­na od 2009. iz­no­sio 84 pos­to. Me­đu­na­rod­na agen­ci­ja za ener­gi­ju oče­ku­je po­jef­ti­nje­nje za 25 pos­to.

Me­đu­tim, ci­je­na fo­to­na­pon­skih pa­ne­la pa­dat će is­pod ci­je­ne ug­lje­na raz­li­či­tom di­na­mi­kom u po­je­di­nim di­je­lo­vi­ma svi­je­ta. Ta­ko bi u re­gi­ja­ma ko­je uvo­ze ug­ljen ili po­rez­no des­ti­mu­li­ra­ju “pr­lja­ve ener­gen­te”, po­put Bra­zi­la ili Eu­ro­pe, ci­je­na tre­ba­la pas­ti već za če­ti­ri do pet go­di­na. U Ki­ni, naj­ve­ćem svjet­skom tr­ži­štu pa­ne­la, to bi se tre­ba­lo do­go­di­ti do 2030. go­di­ne. Na­ime, iako je naj­ve­će tr­ži­šte, u Ki­ni će spo­ri­je pa­da­ti ci­je­na zbog još uvi­jek ve­li­ke os­lo­nje­nos­ti pro­izvod­nje ener­gi­je na ug­ljen. Va­lja pod­sje­ti­ti da su la­ni države po­put Či­lea ili Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta us­pje­le pos­ti­ći ci­je­nu pro­izvod­nje iz so­lar­nih pa­ne­la od tri cen­ta po ki­lo­vat­sa­tu. To je upo­la ma­nje od pro­sječ­ne ci­je­ne pro­izvod­nje iz ug­lje­na.

REUTERS

Či­le od 2016. pro­izvo­di ener­gi­ju iz fo­to­na­pon­skih pa­ne­la po ci­je­ni od tri cen­ta za kWh

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.