Za­pos­le­no re­kord­nih 43,4 mi­li­ju­na Ni­je­ma­ca

Ne ra­di tko ne­će

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ne­za­pos­le­nost se u Nje­mač­koj u pro­sin­cu za­dr­ža­la na re­kord­no ni­skoj ra­zi­ni dok je za­pos­le­nost do­seg­nu­la no­vu naj­vi­šu ra­zi­nu od po­nov­nog uje­di­nje­nja za­hva­lju­ju­ći snaž­nom gos­po­dar­stvu, ni­skim ka­ma­ta­ma i po­ja­ča­noj jav­noj po­troš­nji, po­ka­za­li su u uto­rak po­da­ci Sa­vez­ne agen­ci­je za rad (BAA). U Nje­mač­koj je u po­s­ljed­njem mje­se­cu proš­le go­di­ne bez pos­la bi­lo 2,6 mi­li­ju­na gra­đa­na, 17.000 ma­nje ne­go u pret­hod­nom mje­se­cu, po­ka­zu­ju se­zon­ski pri­la­go­đe­ni po­da­ci BAA. Ana­li­ti­ča­ri ko­je je an­ke­ti­rao Reuters pro­ci­je­ni­li su da će se nji­hov broj sma­nji­ti za pet ti­su­ća. Se­zon­ski pri­la­go­đe­na sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti za­dr­ža­la se na šest pos­to, naj­ni­žoj ra­zi­ni od po­nov­nog uje­di­nje­nja Nje­mač­ke 1990. go­di­ne. U ci­je­loj 2016. za­pos­le­no je bi­lo re­kord­nih 43,4 mi­li­ju­na gra­đa­na, je­dan pos­to vi­še ne­go u pret­hod­noj go­di­ni.

REUTERS

Ne­za­pos­le­nost naj­ni­ža od uje­di­nje­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.