PO­LI­CI­JA TRI SA­TA ISPITIVALA NETANYAHUA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Po­li­ci­ja je tri sa­ta ispitivala iz­ra­el­skog pre­mi­je­ra Be­nja­mi­na Netanyahua u po­ne­dje­ljak zbog sum­nje da je pri­mao da­ro­ve pos­lov­nih lju­di što kao jav­ni služ­be­nik ni­je smio, po­t­vr­di­li su po­li­cij­ski duž­nos­ni­ci. “U ovoj fa­zi ne­ma dru­gih po­da­ta­ka za obja­vu”, pri­op­ći­la je po­li­ci­ja. Ha­aretz i dru­gi iz­ra­el­ski lis­to­vi na­vo­de da se is­tra­ga od­no­si na pok­lo­ne vri­jed­ne sto­ti­ne ti­su­ća do­la­ra ko­je je Ne­tanya­hu na­vod­no do­bio od iz­ra­el­skih i stra­nih pos­lov­nih lju­di. Pre­mi­jer je po­no­vio u po­ne­dje­ljak pri­je do­la­ska is­tra­ži­te­lja u nje­go­vu re­zi­den­ci­ju da je ne­vin. Ne­tanya­hu je u obra­ća­nju zas­tup­ni­ci­ma svo­je vla­da­ju­će stran­ke Li­kud re­kao da će oni ko­ji se na­da­ju nje­go­vu pa­du mo­ra­ti “pri­če­ka­ti sa slav­ljem i da ne tre­ba­ju žu­ri­ti”.

REUTERS

Iz­ra­el­ski pre­mi­jer Be­nja­min Ne­tanya­hu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.