PRO­DA­NO ‘TREZORACA’ ZA 1,6 MI­LI­JAR­DI KU­NA

Poslovni Dnevnik - - BURZE &FINANCIJE -

Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja u uto­rak je na auk­ci­ji iz­da­lo go­to­vo 1,64 milijarde ku­na no­vih tre­zor­skih za­pi­sa, ne­što vi­še ne­go je pla­ni­ra­no, uz ni­ske ka­mat­ne sto­pe, a ve­ći­nu ta­ko pri­kup­lje­nog nov­ca is­ko­ris­tit će za re­fi­nan­ci­ra­nje dos­pje­lih obve­za. Ka­ko je objav­lje­no je Mi­nis­tar­stva, na upis je bi­lo po­nu­đe­no 1,6 mi­li­jar­da ku­na tre­zor­skih za­pi­sa. Fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je po­das­tr­le su po­nu­de od go­to­vo 1,94 milijarde ku­na. Mi­nis­tar­stvo je pri­hva­ti­lo upis 1,54 milijarde ku­na tre­zor­skih za­pi­sa s ro­kom dos­pi­je­ća od go­di­nu da­na, po pro­sječ­noj ka­mat­noj sto­pi od 0,64 pos­to, što je 0,01-pos­tot­ni bod ni­že ne­go na pret­hod­noj auk­ci­ji, odr­ža­noj 6. pro­sin­ca. Ta­ko­đer, pri­hva­ćen je upis 50 mi­li­ju­na ku­na vri­jed­nih tre­zor­skih za­pi­sa s ro­kom dos­pi­je­ća za 182 da­na, po pro­sječ­noj ka­mat­noj sto­pi od 0,28 pos­to. Upi­sa­no je i 50 mi­li­ju­na ku­na trezoraca s ro­kom dos­pi­je­ća za 91 dan, uz ka­ma­tu od 0,2 pos­to. Na na­pla­tu dos­pi­je­va 1,58 mi­li­jar­di ku­na “trezoraca”.

D.K./PIXSELL

Dos­pi­je­va 1,58 mi­li­jar­di ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.