Udjel Londona u tr­go­vi­ni va­lu­ta­ma pao s 41 na 37 pos­to

Kon­ku­ren­ci­ja s is­to­ka Sin­ga­pur i Hong Kong nas­ta­vi­li ras­ti

Poslovni Dnevnik - - BURZE &FINANCIJE -

Iako je i da­lje vo­de­ći, Lon­don gu­bi tr­žiš­ni udjel u tr­go­vi­ni va­lu­ta­ma jer ga sve vi­še pri­tiš­će kon­ku­ren­ci­ja azij­skih sre­di­šta. Pre­ma po­da­ci­ma Ban­ke za me­đu­na­rod­na po­rav­na­nja (BIS), udjel Londona u pro­me­tu trgovine va­lu­ta­ma pao je s 41 pos­to u 2015. na 37 pos­to u proš­loj go­di­ni. Is­to­vre­me­no je Hong Kong po­ve­ćao svoj udjel sa če­ti­ri na se­dam pos­to, a Sin­ga­pur sa šest na osam pos­to.

“Pad u bri­tan­skom pro­me­tu go­to­vo je jed­nak po­ve­ća­nju pro­me­ta u Hong Kon­gu i Sin­ga­pu­ru. Još 2013. Sin­ga­pur je pre­ta­ko Ja­pan i nas­ta­vio da- lje ras­ti”, is­ti­če se u iz­vješ­ću Ban­ke En­gle­ske ko­je pre­no­si list The Te­le­graph. No, s dru­ge stra­ne Lon­don je pri­vu­kao ve­lik dio trgovine ki­ne­skim ju­anom, ko­ja se la­ni go­to­vo udvos­tru­či­la.

REUTERS

Bri­tan­sko tr­ži­šte us­pje­lo je udvos­tru­či­ti tr­go­va­nje ju­anom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.