Pr­vi rad­ni dan u 2017. do­nio skok ci­je­ne naf­te na pre­ko 58 do­la­ra za ba­rel

S 1. si­ječ­nja pri­mje­nju­je se spo­ra­zum o ogra­ni­ča­va­nju pro­izvod­nje

Poslovni Dnevnik - - BURZE &FINANCIJE -

Lon­don Ci­je­ne naf­te sko­či­le su u uto­rak, pr­vog da­na tr­go­va­nja u no­voj go­di­ni, iz­nad ra­zi­ne od 58 do­la­ra, po­du­pr­te oče­ki­va­nji­ma da će spo­ra­zum o sma­nje­nju pro­izvod­nje, ko­ji je stu­pio na sna­gu 1. si­ječ­nja, sma­nji­ti pre­ko­mjer­nu ponudu.

Ba­rel naf­te na lon­don­skom je tr­ži­štu po­sku­pio 1,25 do­la­ra u od­no­su na za­tva­ra­nje na kra­ju zad­njeg rad­nog da­na u sta­roj go­di­ni, i nji­me se tr­go­va­lo po 58,07 do­la­ra. Na­krat­ko je do­seg­nuo i 58,37 do­la­ra, naj­vi­šu ra­zi­nu od sr­p­nja 2015. go­di­ne. Na ame­rič­kom se tr­ži­štu naf­tom da­nas tr­go­va­lo po 54,95 do­la­ra, na­kon što mu je ci­je­na na­krat­ko do­seg­nu­la 55,24 do­la­ra, ta­ko­đer naj­vi­šu ra­zi­nu u 18 mje­se­ci. S 1. si­ječ­nja stu­pio je na sna­gu spo­ra­zum ze­ma­lja čla­ni­ca Or­ga­ni­za­ci­je ze­ma­lja iz­voz­ni­ca naf­te (OPEC) i ključ­nih neo­vis­nih iz­voz­ni­ka, po­put Ru­si­je, o sma­nje­nju pro­izvod­nje za go­to­vo 1,8 mi­li­ju­na ba­re­la dnev­no.

“Pr­vi zna­ko­vi na­vo­de na za­klju­čak da do­go­vor o sma­nje­nju pro­izvod­nje iz­me­đu OPECa i ze­ma­lja iz­van naf­t­nog kar­te­la bu­di na­du da će se vi­šak u po­nu­di naf­te na glo­bal­nom tr­ži­štu sma­nji­ti”, ka­zao je Hans van Cle­ef, vi­ši eko­no­mist za po­dru­čje ener­ge­ti­ke u ban­ci ABN Amro. pd

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.