Matt Ser­tić kon­ku­ri­rat će iz Si­ska Elo­nu Mu­sku

No­vi biz­nis Os­ni­vač Ap­pli­ed Ce­ra­mic­sa u Že­lje­za­ri po­kre­će pro­izvod­nju ba­te­rij­skih sus­ta­va

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BERNARD IVEZIĆ

Ser­ti­će­va tvrt­ka Sun­ce­co pro­izvo­di so­lar­ne će­li­je a dio pro­izvod­nje ove će go­di­ne pre­ba­ci­ti u Si­sak

De­set godina ot­ka­ko je Hr­vat­sku uklju­čio u svjet­sku po­lu­vo­dič­ku in­dus­tri­ju, otvo­riv­ši u Si­sku po­gon svo­je tvrt­ke Ap­pli­ed Ce­ra­mics u ko­jem pro­izvo­di ma­te­ri­ja­le za iz­ra­du či­po­va, Hr­vat ko­ji je ra­zvio us­pješ­nu po­du­zet­nič­ku ka­ri­je­ru u SADu, Matt Ser­tić, no­vi iz­a­zov vi­di u kon­ku­ri­ra­nju Elo­nu Mu­sku. Grad jav­nos­ti naj­poz­na­ti­ji po lo­šim vjes­ti­ma iz Že­lje­za­re i pri­je­po­ri­ma oko bu­duć­nos­ti ra­fi­ne­ri­je naf­te, do kra­ja ove go­di­ne do­bit tvor­ni­cu za pro­izvod­nju solarnih će­li­ja, ko­ja će bi­ti sas­tav­ni dio Ser­ti­će­va no­vog so­lar­nog biz­ni­sa ne­dav­no po­kre­nu­otog u Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma kroz tvrt­ku Sun­ce­co.

Mi­lan Sla­do­je­vić, di­rek­tor Ap­pli­ed Ce­ra­mic­sa za Hr­vat­sku i Ser­ti­će­va des­na ru­ka za ra­zvoj pos­lo­va­nja na do­ma­ćem tr­ži­štu, ka­že da su pro­naš­li ne­ko­li­ko ha­la ko­je su po­god­ne za iz­grad­nju no­vog po­go­na te da pri­kup­lja­ju po­nu­de.

“Blag­da­ni su nas ma­lo us­po­ri­li pa još pri­kup­lja­mo po­nu­de za ha­le, ali vlas­nik će stra­te­šku od­lu­ku o to­me do­ni­je­ti usko­ro, kad osob­no do­đe u Hr­vat­sku i naš je plan da sve bu­de sprem­no za pro­izvod­nju do kra­ja 2017. go­di­ne”, ka­že Sla­do­je­vić.

Ser­ti­će­va tvrt­ka Sun­ce­co po mno­go­če­mu iz­rav­na je kon­ku­ren­ci­ja so­lar­noj po­nu- di Mu­sko­ve kom­pa­ni­je Tes­la. Sun­ce­co pro­izvo­di so­lar­ne pa­ne­le, ra­zvi­ja rje­še­nja po ko­ji­ma se ti pa­ne­li mo­gu ugra­đi­va­ti na kro­vo­ve, ali i na po­seb­ne kons­truk­ci­je, uklju­ču­ju­ći so­lar­ne elek­tra­ne.

Uz to tvrt­ka pro­izvo­di ba­te­rij­ske sus­ta­ve u ši­ro­kom ras­po­nu od in­dus­trij­skih do kuć­nih ba­te­ri­ja, kak­ve je ne­dav­no pres­ta­vio i Elon Musk.

“U pr­voj fa­zi pro­jek­ta naš je plan ima­ti vi­so­ko-auto­ma­ti­zi­ra­ni po­gon za pro­izvod­nju solarnih će­li­ja, ko­je će se mo­ći spa­ja­ti u raz­li­či­te struk­tu­re i ta­ko pri­la­go­đa­va­ti na­ru­či­te­lji­ma, a to tra­ži vi­so­ku ra­zi­nu čis­to­će zra­ka u pro­izvod­nom po­go­nu”, ka­že Sla­do­je­vić.

Na­vo­di da će no­vi po­gon za­pos­li­ti dva­de­se­tak struč­nja­ka či­me će broj rad­ni­ka ko­je Ser­tić za­poš­lja­va u Si­sku po­ras­ti na 120. Tre­nu­tač­no u po­go­nu Ap­pli­ed Ce­ra­mic­sa ra­di sto­ti­njak struč­nja­ka ko­ji su za rad obra­zov­ni u SAD-u. Sla­do­je­vić po­jaš­nja­va da je plan inves­ti­ci­ja u Si­sak u ovoj go­di­ni bio još am­bi­ci­oz­ni­ji, da im je cilj bio otvo­ri­ti ukup­no sto no­vih rad­nih mjes­ta, ali da na­ža­lost ni­su pro­naš­li adek­vat­nu me­tu za pre­uzi­ma­nje na lo­kal­noj ra­zi­ni.

“Na­ša je že­lja sa so­la­ri­ma zdra­vo ra­zvi­ja­ti biz­nis kao u slu­ča­ju Ap­pli­ed Ce­ra­mic­sa. Pos­to­ji po­traž­nja u Hr­vat­skoj, Njemačkoj, za­pra­vo ci­je­loj EU, a ovo vi­di­mo i kao do­bar iz­voz­ni pro­izvod za ame­rič­ko tr­ži­šte”, ka­že Sla­do­je­vić.

Is­ti­če da su ini­ci­jal­ni in­te­res za nji­ho­vim pro­izvo­di­ma po­ka­za­li ho­te­li na Ja­dra­nu. Do­da­je da se u Njemačkoj di­je­lu solarnih elektrana bli­ži dvadeseta godina rada, kad im predstoji obnova.

U NJEMAČKOJ SE DI­JE­LU SOLARNIH ELEKTRANA BLI­ŽI DVADESETA GODINA RADA, PA IM PREDSTOJI OBNOVA

Sla­do­je­vić na­vo­di da se zbog po­pu­lar­nos­ti so­lar­ne ener­gi­je po­jav­lju­je i niz ve­ćih, nji­ma za­nim­lji­vih pro­je­ka­ta. Ta­ko je po­čet­kom proš­le go­di­ne Si­sač­ko­mos­la­vač­ka žu­pa­ni­ja naj­a­vi­la iz­grad­nju so­lar­ne elek­tra­ne sna­ge 8 MW u Mar­tin­skoj ve­si. “Vo­lje­li bim­so da ima­mo ve­ću po­traž­nju za na­šim pro­izvo­di­ma u Hr­vat­skoj, i to je dio na­šeg pos­lov­nog pla­na, ali s ob­zi­rom na po­li­ti­ku po­ti­ca­nja ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je tu smo ipak suz­dr­ža­ni u oče­ki­va­nji­ma”, ka­že Sla­do­je­vić.

Do­da­je da to ne zna­či da Sun­ce­co ne­ma pros­to­ra za ra­zvoj. Na­vo­di da su u SADu pos­ta­li hit sa svo­jim no­vim pro­izvo­dom so­lar­nom LED ra­s­vje­tom ko­ja do­la­zi s ugra­đe­nom ba­te­ri­jom i ka­me­rom, a ko­jom se mo­že uprav­lja­ti pre­ko iPho­nea i An­dro­id mo­bi­te­la.

“O to­me ka­ko će se ova inves­ti­ci­ja da­lje ra­zvi­ja­ti dje­lo­mič­no ovi­si i o to­me kak­va će bi­ti no­va gos­po­dar­ska po­li­ti­ka no­vo­iza­bra­nog ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa s ob­zi­rom da se to tr­ži­šte okre­će pre­ma po­di­za­nju ca­ri­na, od­nos­no pro­tek­ci­oniz­mu, a mi vi­di­mo i po­ten­ci­jal iz­vo­za na to tr­ži­šte”, ka­že Sla­do­je­vić.

Po­jaš­nja­va da je Ser­tić ušao u no­vi biz­nis u Ka­li­for­ni­ji, upra­vo sto­ga što je to po­dru­čje ide­al­no za ko­ri­šte­nje so­lar­ne ener­gi­je. Us­to, ame­rič­ke ener­get­ske tvrt­ke ra­zvi­le su mo­del ši­re­nja so­la­ra kroz iz­najm­lji­va­nje kro­vo­va od ku­ćans­ta­va i tvrt­ki pri če­mu pre­bi­ja­ju po­troš­nju s vlas­ni­ci­ma kro­vo­va te im kroz ušte­de is­pla­ću­ju inves­ti­ci­je u so­lar­ne pa­ne­le.

Sla­do­je­vić ka­že da je Si­sak do­bra lo­ka­ci­ja za iz­grad­nju ovak­vog po­go­na zbog in­dus­trij­ske tra­di­ci­je i lo­kal­ne in­fras­truk­tu­re, te či­nje­ni­ce da je grad na Sa­vi ne­kad bio jez­gra in­dus­tri­je u re­gi­ji. Na­vo­di da je k to­me Hr­vat­ska dio Eu­rop­ske uni­je što auto­mat­ski zna­či i da bi nji­ho­va pro­izvod­nja u Si­sku bi­la po EU stan­dar­di­ma i EU kva­li­te­ti.

Go­vo­re­ći o Ap­pli­ed Ce­ra­mic­su, pr­vom biz­ni­su s ko­jim je Ser­tić za­po­čeo svo­ju inves­ti­cij­sku pri­ču u Si­sku, di­rek­tor te tvrt­ke za Hr­vat­sku, Sla­do­je­vić, ka­že da im se biz­nis ra­zvi­ja pre­ma pla­nu.

“U 2016. go­di­ni Ap­pli­ed Ce­ra­mics imao je prihod na ra­zi­ni go­di­ne pri­je, od 36,7 mi­li­ju­na ku­na, uz rast profitabilnosti”, ka­že Sla­do­je­vić.

Pre­ma po­da­ci­ma Pos­lov­ne Hr­vat­ske tvrt­ka Ap­pli­ed Ce­ra­mics zad­nje tri go­di­ne bi­lje- ži rast pri­ho­da. Go­di­ne 2013. ima­la je prihod od 28,8 mi­li­ju­na ku­na uz ope­ra­tiv­nu do­bit od 2,4 mi­li­ju­na ku­na. Go­di­nu kas­ni­je prihod je po­ras­tao na 33,1 mi­li­jun ku­na uz ope­ra­tiv­nu do­bit od 5,5 mi­li­ju­na ku­na, a 2015. go­di­ne iz­no­sio je 38,1 mi­li­jun ku­na uz EBITDA od 5,7 mi­li­ju­na ku­na.

Ap­pli­ed Ce­ra­mics u Si­sku ra­zvi­ja kom­po­nen­te od ke­ra­mi­ke, kvar­ca i sa­fi­ra. Naj­ve­ći su im ko­ris­ni­ci iz po­lu­vo­dič­ke in­dus­tri­je u EU i SADu, a nji­ho­vi se pro­izvo­di ko­ris­te i u me­di­ci­ni, voj­noj i sve­mir­skoj in­dus­tri­ji, za­tim u pro­izvod­nji la­se­ra, ru­dar­stvu, nuk­le­ar­nim po­go­ni­ma pa čak i u auto­mo­bil­skoj in­dus­tri­ji.

U 2016. GO­DI­NI AP­PLI­ED CE­RA­MICS IMAO JE PRIHOD NA RA­ZI­NI GO­DI­NE PRI­JE, OD 36,7 MI­LI­JU­NA KU­NA, UZ RAST PROFITABILNOSTI, A BIZ­NIS SE RA­ZVI­JA PRE­MA PLA­NU

FOTO

Mi­lan Sla­do­je­vić, di­rek­tor Ap­pli­ed Ce­ra­mic­sa za Hr­vat­sku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.