Ak­ci­ja Pos­lov­nog dnev­ni­ka

Stu­den­ti s inva­li­di­te­tom do­bi­li pri­li­ku po­ka­za­ti da su jed­na­ki

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ ana.maria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

Svi stu­den­ti s ko­ji­ma smo do sa­da su­ra­đi­va­li po­ka­za­li su od­go­vor­nost pre­ma ra­du, otvo­re­nost i ko­mu­ni­ka­tiv­nost, is­ti­če Mi­ha­ela Sma­di­lo

Do­bar po­če­tak uklju­či­va­nja oso­ba s inva­li­di­te­tom na tr­ži­šte rada sva­ka­ko je su­rad­nja s or­ga­ni­za­ci­ja­ma i udru­ga­ma ko­je zas­tu­pa­ju nji­ho­ve in­te­re­se, kao i ins­ti­tu­ci­ja­ma lo­kal­ne za­jed­ni­ce pre­ko ko­jih kom­pa­ni­je mo­gu do­bi­ti struč­nu i kva­li­tet­nu po­moć i po­dr­šku u una­pre­đe­nju vlas­ti­tih prak­si ka­da je ri­ječ o priv­la­če­nju, za­poš­lja­va­nju i in­te­gra­ci­ji oso­ba s inva­li­di­te­tom, po­ru­či­la je re­gi­onal­na di­rek­to­ri­ca Ljud­skih re­sur­sa u Atlan­tic Gru­pi Mi­ha­ela Sma­di­lo.

Druš­tve­na od­go­vor­nost u Atlan­tic Gru­pi, nas­ta­vi­la je, pred­stav­lja prin­cip ko­ji prak­ti­ci­ra­ju u svim zem­lja­ma gdje je kom­pa­ni­ja pri­sut­na. Ka­že da su svjes­ni važ­nos­ti i po­tre­be vlas­ti­tog utje­ca­ja na una­pre­đe­nje op­ćih druš­tve­nih uvje­ta te ra­do ko­ris­te pri­li­ku za pro­mo­ci­ju vri­jed­nos­ti u ko­je vje­ru­ju. “Jed­na od tak­vih upra­vo je i ova ini­ci­ja­ti­va Pos­lov­nog dnev­ni­ka u ko­joj vi­di­mo zna­ča­jan po­ten­ci­jal za una­pre­đe­nje sta­tu­sa mla­dih s inva­li­di­te­tom u na­šem druš­tvu. Na raz­li­či­te na­či­ne po­du­pi­re­mo or­ga­ni­za­ci­je i udru­že­nja ko­ja se ba­ve po­mo­ći ugro­že­nim so­ci­jal­nim sku­pi­na­ma te ak­ci­je ko­je po­dr­šku da­ju upra­vo mla­di­ma ko­ji su na po­čet­ku svo­jih pro­fe­si­onal­nih us­mje­ra­va­nja”, do­da­la je.

Ši­re­nje svi­jes­ti o za­poš­lja­va­nju

Atlan­tic Gru­pa se u me­đu­vre­me­nu, od ka­da je pro­jekt Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di po­kre­nut, pro­met­nu­la u stal­nog part­ne­ra, ka­že, te je i či­nje­ni­ca da ovaj pro­jekt nas­tav­lja ži­vje­ti po­t­vr­da nje­go­ve kva­li­te­te i po­tre­be za tak­vim pro­jek­tom u okru­že­nju u ko­jem ži­vi­mo, što zas­lu­žu­je ši­ro­ku po­dr­šku. Kom­pa­ni­ja se re­do­vi­to pri­dru­žu­je nas­to­ja­nji­ma u ši­re­nju svi­jes­ti i po­di­za­nju ra­zi­ne ras­pra­ve o pi­ta­nju za­poš­lja­va­nja oso­ba s inva­li­di­te­tom u Hr­vat­skoj, a svi su stu­den­ti s ko­ji­ma su do sa­da pre­ko pro­jek­ta Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di ima­li pri­li­ke su­ra­đi­va­ti, svje­do­či Sma­di­lo, po­ka­za­li od­go­vor­nost pre­ma ra­du, otvo­re­nost te ko­mu­ni­ka­tiv­nost zbog če­ga su se od­lič­no uk­lo­pi­li i ople­me­ni­li tim Atlan­tic Gru­pe. Stu­den­te ko­ji kod njih odra­de prak­su ili su nji­ho­vi sti­pen­dis­ti pra­te i na­kon za­vr­šet­ka pro­gra­ma i os­ta­ju s nji­ma u kon­tak­tu, jer pro­jek­ti po­put ovog sis­te­ma­tič­no i efi­kas­no zas­tu­pa­ju in­te­re­se mla­dih što kom­pa­ni­je po­put Atlan­ti­ca vide i kao po­ti­caj za bu­du­će slič­ne su­rad­nje. Na­ve­de­no je ujed­no i je­dan od raz­lo­ga što se stu­den­ti­ca Fa­kul­te­ta or­ga­ni­za­ci­je i in­for­ma­ti­ke, smjer in­for­ma­cij­ski sus­ta­vi, Kris­ti­na Ivatović na Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di pri­ja­vi­la već tre­ću go­di­nu. Ta­ko­đer, ra­ni­ja po­zi­tiv­na i prak­tič­na is­kus­tva su­dje­lo­va­nja u ovom pro­jek­tu, kao i či­nje­ni­ca da je ima­la pri­li­ke po­ka­za­ti vlas­ti­ta znanja i vještine, na­ve­la su je da i ove go­di­ne pos­ta­ne di­je­lom pri­če Pos­lov­nog dnev­ni­ka i part­ne­ra. Stu­dent­sku prak­su sma­tra oso­bi­to važ­nom u for­mi­ra­nju osob­ne i rad­ne lič­nos­ti sva­kog po­je­din­ca, a po­se­bi­ce je za­hval­na što je pri­li­ku za to ima­la ne­ko­li­ko godina za re­dom. Za­ne­ma­ri­va ni­je ni či­nje­ni­ca da je, kao jed­na od ri­jet­kih, ima­la pri­li­ke vi­dje­li ka­ko ne­ke od naj­ve­ćih hr­vat­skih kom­pa­ni­ja funk­ci­oni­ra­nju iz­nu­tra što je bi­la na­gra­da za nje­nu zna­ti­že­lju.

“Mislim da sa­ma či­nje­ni­ca da se i da­lje pri­jav­lju­jem go­vo­ri sve, da mi se pro­jekt ja­ko svi­đa, stvar­no sam za­do­volj­na pri­li­kom ko­ju nam po­mo­ću tog pro­jek­ta da­je­te. Stu­di­ram na Fakultetu or­ga­ni­za­ci­je i in­for­ma­ti­ke, u Va­ra­ždi­nu i prak­sa je za mo­ju stru­ku vr­lo po­želj­na”, rek­la je Ivatović. Za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom, na­ila­zi na pre­pre­ke, od ko­jih je jed­na od naj­ve­ćih pos­to­ja­nje pre­dra­su­da, uka­za­la je. “Zbog pos­lo­da­va­ca ko­ji od­mah oso­be s inva­li­di­te­tom stav­lja­ju u kla­su ma­nje vri­jed­nih, lju­di s ma­nje mo­guć­nos­ti i slič­no, ne­ri­jet­ko ne­ma­mo pri­li­ku da po­ka­že­mo da smo jed­na­ki. Moj spo­ri­ji hod ili ote­ža­no us­ta­ja­nje ne zna­če da ne znam ili ne mo­gu ne­što na­pra­vi­ti, stru­ku sam si bi­ra­la, ne sa­mo po že­lji, ne­go i po svo­jim mo­guć­nos­ti­ma. Uz tu pre­pre­ku, pos­to­ji još jed­na pre­pre­ka ko­je ni­su svjes­ni ni pos­lo­dav­ci, ko­li­ko je pros­tor pri­la­go­đen, mo­gu li se oso­be s inva­li­di­te­tom kre­ta­ti po ure­du, ima­ju li pri­la­go­đen to­alet, ko­li­ko se vra­ta la­ko ili te­ško otva­ra­ju i slič­no”, na­gla­si­la je. Do­da­la je i da je ove go­di­ne na prak­si u sklo­pu pro­jek­ta Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di primjenjivala znanje stečeno na fakultetu, ali i da je usvojila no­va znanja i vještine ko­je će joj ko­ris­ti­ti u daljnjem obrazovanju i kad pro­na­đe po­sao. “Rad­na oko­li­na je stvar­no bi­la do­bra, ko­le­ge su bi­li div­ni, su­sret­lji­vi i sprem­ni po­mo­ći. Ni­sam se osje­ća­la iz­os­tav­lje­no ili kao vi­šak. Vo­lje­la bi sa­mo da sam do­bi­va­la vi­še za­da­ta­ka, osje­ća­la bi se ko­ris­ni­je i bo­lje, ali i ova­ko sam dos­ta na­uči­la”, za­klju­či­la je Ivatović.

In­te­gra­ci­ja i ra­zvoj

Uz su­dje­lo­va­nje u ovom druš­tve­no od­go­vor­nom pro­jek­tu Pos­lov­nog dnev­ni­ka Atlan­tic Gru­pa u Hr­vat­skoj tre­nu­tač­no za­poš­lja­va 13 oso­ba s inva­li­di­te­tom od ko­jih je dvo­je za­pos­le­no u po­dru­čju Zdrav­lja i nje­ga, tro­je u dis­tri­bu­cij­skom pos­lo­va­nju, a njih osam u po­dru­čju Pi­ća. Kad god su u mo­guć­nos­ti, oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom nas­to­je na rav­no­prav­nim os­no­va­ma omo­gu­ći­ti pu­no su­dje­lo­va­nje u pro­fe­si­onal­nom ži­vo­tu te druš­tvu u cje­li­ni, is­ti­če Sma­di­lo. U su­vre­me­nim prak­sa­ma u uprav­lja­nju ljud­skim re­sur­si­ma po­seb­no mjes­to ima uprav­lja­nje raz­li­či­tos­ti­ma na rad­nom mjes­tu te u skla­du s ti­me pos­lo­dav­ci ra­zvi­ja­ju i una­pre­đu­ju pro­ce­se za za­poš­lja­va­nje, in­te­gra­ci­ju i ra­zvoj za­pos­le­ni­ka s inva­li­di­te­tom. U to­me su, na­rav­no, važ­ni i ra­zvoj po­prat­nih pro­ce­sa i ala­ta, kao i po­ti­ca­nje svi­jes­ti i pos­lov­ne kul­tu­re ko­ja rav­no­prav­no pri­hva­ća oso­be s inva­li­di­te­tom, kao i ra­zvoj i pri­la­god­ba rad­ne sre­di­ne i pos­lov­nih pros­to­ra raz­li­či­tim obli­ci­ma inva­lid­nos­ti za­pos­le­ni­ka. “U Atlan­ti­cu je od­go­vor­nost in­te­gral­ni dio pos­lov­ne stra­te­gi­je, osob­no sma­tram da bi druš­tve­no od­go­vor­no pos­lo­va­nje tre­ba­lo bi­ti ut­ka­no u dje­lo­va­nje sva­ke kom­pa­ni­je s ko­nač­nim ci­ljem una­pre­đe­nja i na­pret­ka druš­tva u cje­li­ni. Kom­pa­ni­je kroz tak­ve ak­tiv­nos­ti mo­gu pro­mi­ca­ti vri­jed­nos­ti u ko­je one sa­me vje­ru­ju te ti­me da­ti do­da­tan za­let hva­le­vri­jed­nim pro­jek­ti­ma, kao što je i ovaj Pos­lov­nog dnev­ni­ka”, ka­že Sma­di­lo. Na­ve­la je i da su iz­nim­no po­nos­ni što su bi­li dio ove ak­ci­je, te do­da­la da je su­rad­nja sa stu­den­ti­com Kris­ti­nom Ivatović vri­jed­na sva­ke po­hva­le. “Na­da­mo se da smo us­pje­li u na­šoj na­mje­ri da joj pri­bli­ži­mo is­kus­tvo rada u ve­li­koj kom­pa­ni­ji, s ob­zi­rom na to da je ima­la pri­li­ku vi­dje­ti ka­ko je or­ga­ni­zi­ran rad in­for­ma­tič­ke po­dr­ške pos­lov­nih pro­ce­sa i slo­že­ne or­ga­ni­za­ci­je u me­đu­na­rod­nom pos­lo­va­nju. Kris­ti­na se po­ka­za­la iz­nim­no vri­jed­na i od­go­vor­na, go­to­vo je pot­pu­no sa­mos­tal­no i s ve­li­kim en­tu­zi­jaz­mom po­ma­ga­la ko­le­ga­ma oko svih do­di­je­lje­nih za­da­ta­ka”, po­ru­či­la je na kra­ju raz­go­vo­ra za Pos­lov­ni dnev­nik.

NA PRAK­SI SAM PRIMJENJIVALA ZNANJE STEČENO NA FAKULTETU, ALI I I USVOJILA NO­VA ZNANJA I VJEŠTINE KO­JE ĆE MI KO­RIS­TI­TI U DALJNJEM OBRAZOVANJU, KA­ŽE IVATOVIĆ

ŽARKO BAŠIĆ/PIXSELL

Kris­ti­na Ivatović stu­den­ti­ca je Fa­kul­te­ta or­ga­ni­za­ci­je i in­for­ma­ti­ke u Va­ra­ždi­nu

PD

Mi­ha­ela Sma­di­lo iz Atlan­tic Gru­pe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.